دسته های انتخاتی می گویند که توافق میان هردو نامزد که به پادر میانی سازمان ملل متحد انجام شده است هیچ گاهی تغییرنخواهد کرد و بازرسی آرا و ایجاد حکومت وحدت ملی تغییرناپذیر هستند.