عبدالجبار ثابت لوی حارنوال (دادستان کل) برکنار شده افغانستان حامد کرزی رئیس جمهور این کشور را متهم به توطیه برعلیه خود کرد ، ثابت در یک مصاحبه اختصاصی با عبدالقدیر میرزائی مدیر مسوول بخش خبر شبکه تلویزیون آریانا پذیرفت که آقای کرزی مانع کار وی

مطالب دیگر از این نویسنده

   
۱ مصاحبه اختصاصی باور با میرزایی مدیر خبر شبکه ی جهانی رادیو وتلویزیون آریانا

۲ «گامهای سبز، نشانه های قرمز» بخش دوم

۳ پژوهشی، پیرامون نهاد سازی هسته یی ایران و پیامدهای آن در منطقه و جهان

نویسنده

عبدالقدیر میرزائی


    مطلب مرتبط

   
۱   گفتگوی تیلفونی کرزی با نوازشریف در باره راکت پراکنی های پاکستان

۲   حکم رئیس جمهور وفیصله کابینه درمورد ارزیابی تصفیه خانه های نفت ،عملی نشده است

۳   اداره امور: آماده انتقال قدرت به حکومت بعدی هستیم

موضوعات مرتبط

جمهوري اسلامي
 در جهت آنچه که وی مبارزه برعلیه فساد اداری در ادارات دولتی افغانستان میخواند گردید ، آقای ثابت گفت که رئیس جمهور به شعبات دستگاه ریاست جمهوری رسما هدایت داده بود از ورود وپذیرش وی جلوگیری نمایند وی علت این کار را بر خاسته از عقده های که رئیس جمهور از وی مبنی بر به تحقیق کشانیدن متهمان وافرادیکه بلند پایه دولتی که در فساد اداری دست دارند خواند ، ثابت یک تن از این مقام بلند رتبه را که نخواست نامش را افشا کند گفت این شخص در سه قضیه نزد لوی حارنوالی افغانستان متهم است ، آقای ثابت طلویحا رئیس جمهور را نامرد خوانده گفت به مجرد سبکدوشی ، محافظان وی را فراخواند ، موتر ضد مرمی وی را گرفت وی هشدار داد  که هرگاه کشته شود مسوول قتل وی کرزی خواهد بود.