موسى خان اکبرزاده والى غزنى پذيرفت که ولسوالى خوگيانى، بدون جنگ، طى يک معاملۀ سرى به طالبان سپرده شده بود.

طالبان مسلح، صبح وقت روزگذشته، ولسوالى خوگيانى راتسخير ، سپس تعمير ولسوالى رابه آتش کشيده، اسلحه ، مهمات و١٦پوليس را باخود برد ه اند.

اما بعد ازچند ساعت، نيروهاى اردوى ملى ، پوليس ، امنيت و آيساف به منطقه رسيدند و ولسوالى حريق شده را دوباره تصرف  کردند.

روزگذشته به شمول والى، همه مسوولين اين ولايت، پيرامون سرنوشت ١٦پوليس چيزى نگفته ومى افزودند که روابط آنها با پوليس متذکره، قطع شده است .

اما موسى خان اکبرزاده امروز( ١١عقرب) به آژانس خبرى پژواک گفت که ولسوالى خوگيانى ،طى يک معامله بدون جنگ به طالبان حواله شده بود  .

نامبرده افزود،  جستجو درباره پوليس که با طالبان يکجا شده آغازشده؛ اما تاحال هيچ سراغى از آنها نيست.

 تاناوفت روزگذشته   درموردتعداد پوليس موجود درولسوالى معلومات بدسترس  نبود؛ اما اکنون والى مى گويد که ١٧پوليس با مخالفين دولت پيوسته اند.

برخى اهالى اين ولايت ،بى اعتنايى مسوولين  دولتى را درسقوط ولسوالى خوگيانى عنوان مى کنند.

قدرت الله غوثى  ولسوال اسبق خوگيانى مى گويد که  ولسوال وقوماندان امنيه در هفته ها هم به ولسوالى ناامن خوگيانى نمى روند.

قرار اظهارات غوثى ، ولسوال وقوماندان امنيه، احساس مسووليت نکرده ودرفکر حفاظت جان خويش اند، سپردن مسووليت تنها به پوليس نادرست  وظلم بزرگ  است.

نامبرده به آژانس خبرى پژواک گفت که  شب گذشته، هيچ يک از مسوولين درولسوالى خوگيانى نبوده ، به پوليس محافظت ديوارهاى خالى هيچ ارزش نداشت.

اما ذبيح الله مجاهد يکتن از سخنگويان طالبان مى گويد که به شمول قوماندان امنيه پوليس ولسوالى خوگيانى به آنها تسليم شده اند.

قرار اظهارات موصوف، اکنون پوليس خوگيانى با طالبان برادروار بسر برده  و با آنها يکجاعليه حکومت مبارزه مى کنند.

خوگيانى نزديک ترين  ولسوالى به سمت غرب در١٥کيلومترى  مرکز ولايت قرار دارد.
اخبار بیشتر از ولابت غزنی
   
۱ 'اگر ده انگشت دستم هم قطع شود، بازهم رای می‌دهم'
۲ عبدالله: ولسوالی جاغوری را ولایت میسازم
۳ تعداد افراد کشته شده گروه طالبان در غزنی به '۸۰ تن' رسید

موضوعات مرتبط

غزنی