شماری ازعلماومتنفذین درولایت پنجشیراشتراک کننده گان درلویه جرگه عنعنوی را نماینده گان واقعی مردم پنجشیر ندانسته و مسوولان محلی این ولایت را درگزینش افراد برای لویه جرگه انتقاد میکنند.


    مطلب مرتبط

   
۱   شعر: هـای مرد م

۲   چشم انداز تاریخ مختصرافغانستان قسمت چهارم

۳   چشم انداز تاریخ مختصرافغانستان قسمت سوم

موضوعات مرتبط

تاريخ و جامعه

آنها گزینش نماینده های اعزامی به لویه جرگه عنعنوی را ازسوی حکومت بطور انتصابی  میخوانند ومیگویند که این افراد نماینده های انتخاب شده ازسوی مردم پنجشیرنمیباشند.

شیخ یحیی عنابه ای  یکی ازعلما ومتنفذین ولسوالی عنابه این ولایت به آژانس خبری  روز گفت که:

((ازچندی بدینسواز رسانه ها میشنویم که قراراست یک جرگه با اشتراک نماینده های مردم افغانستان درکابل دایر شود اماتااکنون اینکه ازپنجشیر نماینده خواسته شود ما خبرنداریم))

وی تصریح کرد این جرگه مشابه، به لویه جرگه زمان حکومت داکتر نجیب الله  خواهد بود وقدرت مندان ولایت پنجشیربطور مستبدانه کسانی را که مطابق میل شان بوده آنها را بخواست خود توسط تیلیفون جمع کرده اند هیچگونه مشورت با مردم صورت نگرفته است بناً این افراد نماینده های مشروع مردم نمیباشند وهرگونه تصامیم اینها به اراده مردم پنجشیر ارتباط ندارد.

درهمین حال مولوی عبدالکبیر عابد رئیس مدرسه دارالحفاظ شهید احمدشاه مسعود ونماینده شواری قریه در مرکز پنجشیربه روز گفت:

((کسانیکه تیکه دارهای حکومت هستند به شکل نماینده گان قلابی انتصاب شده اندوهرگز آنها نمی توانند ازمردم پنجشیرنماینده گی کنند وقتی ایشان نماینده مردم نیستند کارشان مشروعیت ندارد باید این نماینده ها ازجانب مردم انتخاب شوند نه ازسوی حکومت))

وی اضافه کرد دولتمردان پنجشیر میخواهند با گزینش این افراد انتصابی یک باردیگر قانون را زیرپاگذاشته وبالای مردم استبداد کنند وی از مسئولین محلی درپنجشیرخواستارتحکیم عدالت وارج گذاری به قانون ونظریات مردم گردید.

ازسوی دیگرعطا محمد امیری رئیس شورای ولایتی پنجشیرباتائید گفته های مردم میگوید که حتی با شورای ولایتی هم درزمینه کدام مشورت صورت نگرفته است.

وی انتخاب این افراد را کار حکومت درپنجشیردانسته ودلیل عدم مشورت بامردم را نیز نامعلوم میداند آقای امیری از چگونگی گزینش این افراد نگرانی خود را ابراز داشته وگفت:

((هرگاه بامردم درهمچو موضوعات مشوره صورت نگیرد فاصله میان مردم وحکومت ایجاد خواهد شد وپیامد خوبی درپی نخواهد داشت.))

اما کرام الدین کریم والی پنجشیربه روز گفت:

((نماینده های اعزامی به لویه جرگه درمشورت بامردم انتخاب شده اند وشورای ولایتی پنجشیرهم درجریان است وی علاوه کرد که گزینش افراد ازسوی ولسوالها ونماینده گان شورا های قریه صورت گرفته است .))

آقای کریم ادعا های مردم رامبنی برعدم مشورت باایشان بی بنیاد وبی اساس میخواند وهرنوع استبداد سیاسی را درپنجشیرازجانب حکومت رد کرده وحکومت محلی راپابند به قانون واحترام به نظریات مردم میداند.

وی درحالیکه مورد انتقاد شدید مردم درگزینش افراد اعزامی به لویه جرگه قرار گرفته است هم لویه جرگه عنعنوی را قانونی میداند وهم حضورنماینده های ولایت پنجشیررا مشروع میخواند.

درهمین حال آگاهان سیاسی درولایت پنجشیر برگزاری جرگه عنعنوی را خلاف قانون اساسی افغانستان دانسته ونماینده های شرکت کننده درین جرگه را انتخابی نه بلکه انتصابی ازجانب حکومت میدانند.

این اگاهان میگویند هیچ شکی وجود ندارد که همانند سایر ولایات افغانستان درولایت پنجشیرهم بدون مشورت با مردم نماینده ها انتخاب شده باشند اما اگر این کاریقیناً صورت گرفته باشد نقض سریع قانون وعدم احترام به نظام مردم سالاری درین ولایت است که بهانه ای برای عدم اعتماد مردم نسبت به حکومت خواهد گردید.

این درحالیست که درگذشته ها نیز شورای ولایتی پنجشیرازبی پروائی حکومت دربرابرمردم ونماینده گان مردم درشورا نگرانی جدی اش را با مطبوعات ابراز نموده وحکومت را متهم نموده بود که ارزشی به کار نماینده گان شورای ولایتی قایل نمی باشد اما این ادعا ها ازسوی مقامات حکومتی تکذیب شده بود.فهیم فطرت


اخبار بیشتر از ولابت پنجشیر
   
۱ حمله انتحاری در پنجشیر٬ سیزده تن را کشت و پانزده نفر را زخمی کرد
۲ به مناسبت هشت ثور در پنجشیر تأکید شد: روزهای تاریخی نباید فراموش شوند
۳ اشتراک کننده گان درلویه جرگه نماینده گان مردم نیستند

موضوعات مرتبط

پنجشیر