روزنامهء نیویارک تایمز مقالهء را درمورد بحران انتخابات افغانستان در چند روز قبل از دیدار جان کری به نشر رسانیده و در آن از واقعیت های پرده برداشته است.


    مطلب مرتبط

   
۱   عــدالت قربانیِ مصلـحت افشـای سنـد تا به کـی؟

۲   فـرجـامِ انتـخابات گزینه‌ها و پیـامدها

۳   متهم شدن محمد کریم خلیلی به مهندسی انتخابات از سوی دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله

موضوعات مرتبط

انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳

به نوشته روزنامه حامیان عبدالله عبدالله آماده گی داشتند، بعد از اعلان نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات، بر ارگ ریاست جمهوری  و ساختمان هایی حکومتی در چند ولایت هجوم ببرند، ولی یک تماس تیلفونی رییس جمهوراوباما با عبدالله عبدالله جلو چنین اقدام را گرفت.

نیویارک تایمز از قول  فضل احمد معنوی یک مقام پیشین کمیسیون انتخابات و از حامیان عبدالله عبدالله نوشته که می گوید، یک تماس تیلفونی رییس جمهور اوباما با عبدالله عبدالله صبح وقت روز سه شنبه گذشته، از یک کشمکش خطرناک قدرت در افغانستان جلوگیری کرد.

نیویارک تایمز می نویسد، در حالیکه بحران انتخاباتی افغانستان عمیق تر میشد و مقامات غربی چندین هفته در حاشیه قرار داشتند، آلمانی ها اولین کسانی بودند که هشدار یک کشمکش احتمالی قدرت را در افغانستان دادند.

درست یک هفته پیش مقامات غربی هشدار دادند که اگر یک والی قدرتمند افغان، حکومت جداگانه را به رهبری عبدالله عبدالله اعلان کند، غرب تمام کمک ها را به افغانستان را متوقف نموده و ماموریت آموزش قوای افغان را خاتمه می دهد.

به نوشته نیویارک تایمز، زمانی زیادی نگذشت که نگرانی آلمانی ها به واقعیت مبدل شد. بعد از اعلان نتایج ابتدایی انتخابات به روز دوشنبه گذشته، این والی افغان از اعلان یک حکومت موازی سخن گفت و به دنبال وی تعدادی دیگر از حامیان عبدالله عبدالله اعلان های مشابه کردند.

نیویارک تایمز می نویسد، آنچه از آن گفته نشد این بود که تهدیدات عبدالله عبدالله فراتر از الفاظ رفته، به پلانی برای اقدام مبدل شده بود. به گفتهء چندین تن از حامیان عبدالله و مقامات سابق حکومتی، تعدادی از حامیان عبدالله برای محاصره مراکز حکومتی در حد اقل سه ولایت افغانستان آماده گی گرفته بودند و هم  آماده گی داشتند به اشارهء عبدالله، به سوی ارگ ریاست جمهوری هجوم برده و آنجا را محاصره کنند.

شش روز بعد، روزهای مثل هر روز دیگر بعد از آغاز جنگ امریکا در افغانستان معلوم می شدند، ولی نیویارک تایمز می نویسد، ستاد های انتخاباتی دو کاندید در مصاحبه ها با رسانه های غربی جزییاتی را درمورد این هفتهء پرتنش داده اند که جدی تر از بحران های سیاسی قبلی بوده و خطراتی را در بر داشت که می توانست، زخم های جنگ های داخلی را تازه کند.

نیویارک تایمز می نویسد:

قوماندانان محلی مجاهدین خواهان اقدام علیهء ارگ شده و با یقین کامل ابراز داشتند که قوای امنیتی افغان به شمول محافظین امنیتی ارگ، بر آن ها فیر نخواهند کرد. این قوماندانان جهادی باور داشتند که اکثر نیروهای امنیتی افغان طرفدارعبدالله عبدالله اند و رییس جمهور کرزی نخواهد توانست به آن ها دستور دهد بالای کسانیکه به ارگ هجوم می برند آتش باری کند.

فضل احمدی معنوی رییس سابق کمیسیون انتخابات و مشاور امور انتخاباتی عبدالله عبدالله به نیویارک تایمز گفته است:
"قوماندانان ما می گویند برای ورود به ارگ به گرفتن کلید از نزد کمسیون انتخابات نیاز نداریم، خود می توانیم برویم و ارگ را بگیریم."

 معنوی گفته است:

"اگر آقای عبدالله دستور می داد چندین ولایت به شمول قصر ریاست جمهوری به دست تیم وی می افتادند."

ولی به گفتهء معنوی و چندین تن دیگر، یک تماس تیلفونی اوباما به عبدالله عبدالله صبح وقت روز سه شنبه گذشته، از یک کشمکش خطرناک قدرت ممانعت کرد.

 آقای اوباما به عبدالله عبدالله هشدار داده بود که حتی فکر گرفتن قدرت را نکند و سه روز منتظر باشد تا جان کری به کابل برسد.

فضل احمد معنوی به نیویارک تایمز گفته است، حکومت امریکا واقعاً کار خوب برای مردم افغانستان کرد و اگر همین تیلفون اوباما به عبدالله نمی بود، این جریان متوقف نمی شد.

جیمز کننگهم سفیر امریکا در افغانستان به طور مستقیم تایید نکرده است که گویا مقامات امریکایی در مورد پلان هجوم بردن حامیان عبدالله به ارگ خبر داشتند. ولی وی بیان داشته است که احساس جدی از حالت اضطرار موجود بود.

کننگهم در مصاحبهء با یک گروپ کوچک از خبرنگاران گفته است: "دلیل اینکه ما به طور سریع مداخله کردیم این بود که به آن ها بگوییم که از اقدام بیشتر دست بردار شوند، اقدامی که یقین دارم برای افغانستان فاجعه بار می بود".

 کننگهم گفته است:

"این انکشاف تا اندازهء جدی بود که حتی رییس جمهور و وزیر خارجه امریکا را به اقدام واداشت."