کشمکش های هر دو نامزد دربارۀ نهایی شدن کارشیوۀ بازرسی آرا که چه گونه گی بطلان آرا را مشخص می سازد، نهادهای ناظر را نگران ساخته است. نهادهای ناظر بر روند انتخابات می گویند تا هنگامی که این کار شیوه تأیید و نهایی نشود، هر لحظه امکان دارد که روند بازرسی آرا با چالش هایی روبه رو شود.

نعیم ایوب زاده رییس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان در این باره گفت: " اگر چارچوب حقوقی، به ویژه کارشیوه یی در این باره وجود نداشته باشد امکان دارد که این روند هر لحظه با چالشی روبرو شود."

هم چنان جانداد سپین غر رییس دیده بان انتخابات افغانستان می گوید که هر دو نامزد باید بر معیارهای جهانی اتکا کنند نه بر معیارهای شخصی خودشان.

آقای سپین غر گفت: " هر دو طرف بر معیارهایی توافق کرده اند و برای تطبیق این معیارها روش هایی وجود دارند که روش های پذیرفته شدۀ جهانی است هیچ یک از این نامزدان نمی توانند از این روش ها انکار کنند."

اما روشن نیست که تأیید این کار شیوه از سوی کدام دستۀ انتخاباتی با پرسش هایی روبرو شده است. دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله می گوید که آنان پیشنهادهای شان را به سازمان ملل متحد سپرده اند و اکنون گفت و گوها میان دستۀ انتخاباتی اشرف غنی احمدزی و سازمان ملل متحد ادامه دارند.

فضل احمدمعنوی مسوول گروه گفت و گوکننده گان مسایل فنی دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله در این باره چنین گفت:"خواسته های ما بیرون از معیارهای جهانی نیست و فکر می کنم که دستۀ جانب مقابل هنوز توافق نکرده است و موضوع میان سازمان ملل متحد و دستۀ انتخاباتی اشرف غنی احمدزی است و باید هر چی زودتر تصویب شود."

اما در برابر این گفته ها، دستۀ انتخاباتی اشرف غنی احمدزی می گوید که این گفت و گوها نه تنها با سازمان ملل متحد، بل با تمامی طرف های دخیل در این روند ادامه دارند و تلاش می شود تا هر چه زودتر ره یافت مناسبی به میان آید.

طاهر زهیر سخنگوی ستاد انتخاباتی اشرف غنی احمدزی گفت: " در این دور تنها دو دستۀ انتخاباتی دخیل نیستند بل نهادهای سازمان ملل و دیگر نهادهای جهانی در این روند دخیل هستند و هر معیاری که برای ابطال آرا در نظر گرفته می شود باید مورد توافق تمامی طرف ها باشد."

در این میان سازمان ملل متحد و کمیسیون مستقل انتخابات به رسیدن به یک توافق دراین باره خوشبین هستند.

نیلاب مبارز سخنگوی نماینده گی سازمان ملل متحد در افغانستان در این باره چنین اظهار نظر کرد: " موارد اختلاف بسیار جدی نیستند که مانع به وجود آمدن توافق شوند و جای خوشی این است که هر دو نامزد با هم تفاهم خوبی دارند و ما از هر دو نامزد می خواهیم تا همین روحیه را نگه دارند و کوشش کنند که هر چی زودتر به یک توافق برسند و به انتظار مردم افغانستان پایان دهند."

نورمحمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات خوشبینی اش را در بارۀ توافق های به میان آمده چنین ابراز داشت: " ما به پی آمدهای گفت و گوها در این باره خوشبین هستیم و توافق های خوبی تا کنون صورت گرفته اند و ما مطمین هستیم که این لایحه به زودی نهایی خواهد شد."

نهایی شدن این کارشیوه در نتیجه بخش بودن بازرسی آرا بسیار حیاتی پنداشته می شود. تأیید و نهایی شدن این کار شیوه از سوی هر دو نامزد و تصویب آن از سوی کمیسیون مستقل انتخابات می تواند، نگرانی ها را دربارۀ چه گونه گی پی‌آمدهای روند بازرسی آرا دور سازد.