خودداری مالکان موتر از گرفتن شماره هایی که عدد ۳۹ دارند، درامد های پولیس ترافیک را بیشتر از پنجاه درصد کاهش داده است.

ریاست عمومی پولیس ترافیک می گوید که مالکان موتر ها زیر اثر گفته های حلقه های مافیایی رفته اند و از گرفتن شماره هایی که عدد ۳۹ دارند، خوداری می کنند.

در همین حال وزارت امور داخله هشدار می دهد که شماره های ۳۹ حذف شدنی نیستند و مطابق به قانون بر موتر داران توزیع خواهند شد.

وزارت امور داخله از شهروندان کشور می خواهد تا با چنین باورهای پوچ و بی معنی مبارزه کنند.

حلقه های سود جو و مافیایی شماره ۳۹ را به یک عدد بدنام و بی ناموسی شهره ساخته اند. در حالی که این شماره هیچ بدی در خود ندارد و شماره ای است همانند شماره های دیگر.

بسیاری از مالکان موتر ها داشتن شماره ۳۹ را ننگ می دانند و از گرفتن شماره ۳۹ برای موترهای شان خجالت می کشند، بی خبر از آن که جیب های حلقه های مافیایی و سودجو را پر می سازند و عواید دولت را کاهش می دهند.

اسدالله مدیرعمومی ترافیک کابل می گوید: " ترافیک در هیچ جای دنیا این گونه نیست، به ما می خندند، پلیت ما از ۱۱۱ شروع و مطابق ماده ۱۹ قانون ترافیک جاده تا ۹۹۹۹ می رسد، چون در قانون است ما نمی توانیم شماره ای را که در اول، وسط یا آخرش عدد ۳۹ دارد از بین ببریم. خواست ما از مردم این است که دنبال حرف های بی معنا نگردند و این شماره ها را بگیرند."

وزارت امور داخله در کنار این که هشدار از توزیع اجباری این شماره می دهد از مردم و نهادهای مدنی می خواهد تا برای نابود سازی چنین باورهای پوچ مبارزه کنند.

صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله می گوید: " مافیاهایی استند که از این شماره عاید به دست می آورند و این شماره را ارزان می خرند و می فروشند و عاید به دست می آورند و از هر موتر ۳ تا ۴ دالر عاید می گیرند و هم حکومت افغانستان و هم ذهن مردم را مغدوش می کنند. ما با این افراد مبارزه می کنیم و هرکس خوش باشد یا خفه توزیع می کنیم."

مردم نگاه منفی به عدد ۳۹ را یک نگاه اشتباه می دانند. اجمل باشنده کابل است، او می گوید: " یک نظر اشتباه است، من نمی دانم که این نظر و این توطیه از طرف کی پخش شد و در میان مردم مروج گشت."

عبیدالله باشنده دیگر کابل است، او می گوید: " ما آیت ۳۹ در قرآن داریم، این یک مفکوره جاهلانه است."

خوداری مالکان موترها از گرفتن شماره های ۳۹ عواید دولت را امسال در حدود یک میلیارد افغانی کاهش داده است و در حال حاضر ۴۲ شماره ۳۹ تمامی روند توزیع شماره ها را متوقف ساخته است.