روند بازرسی آرا برای دومین بار از عصر دیروز تا امروز متوقف شده است. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که علت متوقف شدن این روند برخاسته از اختلاف نظرها وبرخی ابهامات میان ناظران دسته های انتخاباتی است.

 به باور آقای نور این روند به زودی از سرگرفته خواهد شد. آقای نور گفت: " برخی ازاختلاف دیدگاه ها درباره باز رسی میان نظران دو تیم انتخاباتی وجود داشتند وبه همین خاطر این روند متوقف شد."

دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله از وجود برخی از بی نظمی ها در این روند سخن می زند ومی گوید که از همین رو نشستی برای ایجاد نظم بهتر میان سازمان ملل متحد واعضای دسته های انتخاباتی دو نامزد ریاست جمهوری برگذار شد و فردا این روند از سر گرفته خواهد شد.

وحید عمر عضو دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله می گوید: " در پروسه کمی بی نظمی ها بود. هر دو تیم با سازمان ملل توافق کردند که پروسه متوقف شود و در این باره گفت وگو شود که چی گونه یک نظم به میان آید."

اما دسته انتخاباتی اشرف غنی احمد زی متوقف شدن این روند را به خواست سازمان ملل متحد نسبت می دهد.

داوود سلطان زوی عضو دسته انتخاباتی اشرف غنی احمد زی می گوید: " هر یک ناظران در روند باز رسی آرا رول های مختلف را بازی می کنند و سازمان ملل متحد این روند را متوقف ساخت تا رول هر ناظر را مشخص کند واین روند به میل اش به پیش برود."

شماری از ناظران یکی از علت های توقف این روند را تنش ها میان دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله و اشرف غنی در باره حضور یک ناظر خارجی عبدالله عبدالله می دانند.

روز سه شنبه ناظران اشرف غنی احمدزی یک ناظر خارجی عبدالله عبدالله را که کارت نظارت نداشت، به دادن اطلاعات نادرست به نماینده گان سازمان ملل متحد متهم ساختند و این ناظر را نیروهای امنیتی از کمیسیون مستقل انتخابات بیرون کشدند، اما دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله این رویداد را یک بهانه می داند.

وحید عمر دراین باره گفت: " یک اصطلاح است که می گویند بهانه جو در هیچ جا بی بهانه نمی ماند، این کار هم یک بهانه بیش نیست. اگر چه شما شاهد استید که ده ها خارجی در کمیسیون می آیند واز روند باز رسی آرا تفتیش ونظارت می کنند. این شهروند خارجی یک از ناظران دسته انتخاباتی آقای عبدالله بود کارت نداشت اما امروز مشکل کارش حل شد."

ازسوی هم سازمان ملل متحد هم ازحل شدن اختلاف نظرها میان دسته های انتخاباتی دو نامزد ریاست جمهوری خبر می دهد و می گوید که فردا این روند از سر گرفته خواهد شد.

با این هم روند بازرسی آرا بدون یک چارچوب توافق شده از سوی دو نامزد آغاز شد و تاکنون این روند بدون این که توافقی در باره باطل ساختن آرا وجود داشته باشد تا عصر دیروز به پیش رفت، به باور شماری از آگاهان تا هنگامی که دو نامزد کارشیوه چی گونه گی باطل سازی آرا را نهایی نسازند این روند تا در آینده نیز با چنین مشکل رو به رو خواهد شد.