شماری از آگاهان سیاسی می گویند که رییس جمهور تازه که  قرار بود در چند نشست جهانی به شمول نشست سازمان ملل متحد حضور یابد، اما به دراز کشانیده شدن انتخابات این فرصت را از او گرفته است و رییس جمهور کرزی دراین نشست ها حضور خواهد یافت.

به باورآنان تاخیر در نتیجه انتخابات و کشمکش های انتخاباتی سبب خواهد شد که رییس جمهور آینده تمامی فرصت هایش را از دست بدهد و یک حکومت ناتوان در سطع ملی و جهانی رویکاربیاید.
 
انتخابات افغانستان برخلاف انتخابات همه کشور ها نزدیک به درازا کشیده است و هنوز هم از نتیجه این انتخابات خبری نیست.
 
درحالی که افغانستان در آستانه نشت های بزرگی به ویژه نشست سازمان ملل متحد، نشست ناتو در ویلز و پیگیری تعهدات توکیودر نشستی دیگری در لندن شرکت می کرد، از این فرصت ها برای عملی شدن تعهدات اش به مردم کار می گرفت، اما طویل شدن انتخابات این فرصت را از او گرفته است.

عضو مجلس نماینده گان، ناهید فرید می گوید: "به درازا کشانیده شدن انتخابات فرصت های زیادی را از رئیس جمهور آینده گرفته است. نشست سازمان ملل متحد ، پروسه استانبول، نشست تعقیبی توکیو، کنفرانس لندن و نشست های زیادی که رئیس جمهور افغانستان شرکت می کرد و تعهداتی که به مردم داده است عملی می شد این فرصت از وی گرفته شده است و در دست رئیس جمهور کرزی است."

این آگاهان سیاسی بانگرانی از به دراز کشانیده شدن و بن بست انتخاباتی گذشته از این که رییس جمهور آینده فرصت های جهانی اش را از دست داده است بل این کار سبب شده است تمامی نهاد های دولتی فعالیت هایشان متوقف گردد.

 استاد دانشگاه، سیف الیدن سیحون به طلوع نیوز می گوید: "وقتی یک پروسه یکسال طول می کشد امید و اعتماد مردم اسیب بزرگی می بیند."

رییس مجتمع جامعه مدنی، عزیز الله رفیعی با نگرانی از به درازا کشانیده شدن انتخابات می افزاید: "فرصت هایی ایجاد شده زمینه خوبی برای آینده افغانستان بود اما متاسفانه این فرصت ها از دست رفت و سلابتی را که رئیس جمهور تازه با شرکت در این نشست های جهانی می داشته؛ رئیس جمهور کرزی نخواهد داشت."

این آگاهان سیاسی هشدار می دهند که اگر کشمکش های انتخاباتی ادامه یابند و روند انتخابات از این بیشتر به درازا بکشد افغانستان فرصت های زیادی را از دست خواهد داد.

یکی از سناتوران، داوود اساس در باره طویل شدن روند انتخابات چنین دید گاهی دارد: " به دراز کشانیدن انتخابات پیامد های ناگواری به افغانستان خواهد داشت، هنوزهم معلوم نیست که یک سال و یا دو سال را در برخواهد گرفت. این کشمکش ها  نا امنی ها به اوج رسیده است چور وچپاول آغاز شده است و کشور های که به کمک افغانستان امده اند نا امید خواهند شد وبیم آن میرود که  افغانستان به سیزده سال پیش به عقب خواهد رفت."

روند انتخابات ریاست جمهوری در ماه سنبله پارسال با ثبت نام نامزدان ریاست جمهوری به گونه رسمی آغاز شد و تاکنون سرنوشت این روند روشن نشده است. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شاید جنجال برانگیزترین انتخابات های جهان بوده است و با گذشت نزدیک به یک سال تا کنون روشن نیست که نتیجه این رویداد چی زمانی روشن خواهد شد.