کمیسیون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی از جامعه جهانی، نامزدان و نهاد های دخیل در انتخابات می خواهد تا به گونه بی درنگ کارشیوه ابطال آرا را تصویب و عملی سازند.

این نهاد می گوید که عملی شدن این کارشیوه نتایج بازرسی ها را روشن خواهد ساخت.

دسته انتخاباتی اشرف غنی احمدزی می گوید که با عملی شدن کارشیوه ابطال آرا که از سوی سازمان ملل متحد ترتیب شده است موافق هستند.

اما دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله می گوید تا هنگامی که دیدگاه های این دسته دراین کارشیوه گنجانیده نشوند، این طرح نهایی نیست.

بخش فنی دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله می گوید که مطمین هستند که سازمان ملل متحد دید گاه های آنان را دراین کارشیوه می گنجاند.

کمیسیون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی خواهان عملی شدن بی درنگ کارشیوه ابطال آرا است، زیرا به باور این نهاد بربنیاد این طرح سرنوشت بررسی آرا روشن خواهد شد .

ولید اکبر سروری معاون دبیرخانه کمیسیون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی می گوید: " برای حل بحران انتخابات و برای بیرون رفت از این چالش هایی که فرا راه انتخابات وجود دارد، این طرزالعمل باید هرچه زودتر تصویب شود که پروسه تفتیش نتیجه اش معلوم شود، پروسه تفتیش راه خود را پیدا کند."

دسته انتخاباتی اشرف غنی احمدزی نیز می گوید که با طرح سازمان ملل متحد برای بازرسی و ابطال آرا موافق است، به باور این دسته انتخاباتی با عملی شدن این طرح آرای سپید از آرای سیاه جدا خواهد شد.

داوود سلطانزوی مسوول بخش فنی دسته انتخاباتی اشرف غنی احمدزی می گوید: " ما پروسه را آغاز کردیم، پروسه از خود سیستم داره، یک سیستم قبول شده است و اگر کسی می خواهد نمی خواهد این کدام نانی نیست که به زور با قاشق به دهن کسی داخل کنیم، ما حق داریم در پروسه به حیث ناظر شرکت کنیم، اگر شرکت نمی کنیم از حق خود استفاده نمی کنیم کسی به زور حق ما را با قاشق داده نمی تواند."

اما دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله این کار شیوه را نهایی نمی داند، این دسته می گوید تا هنگامی که دیدگاه های آنان در این طرح سازمان ملل متحد گنجانیده نشود شفافیت انتخابات تضمین نخواهد شد، این دسته انتخاباتی می افزاید که گفت گو ها هنوزهم ادامه دارند و اطمینان دارند که سازمان ملل متحد خواست های آنان را در این طرح در نظر خواهد گرفت.

احمد بشیر فاروق عضو گروه فنی دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله می گوید: " با درنظرداشت صحبت هایی که با نماینده جامعه جهانی در یکی دو روز گذشته داشته ام امیدواری ام زیاد شده که آنان در این باره مکث خواهند کرد و بعد از غور و بررسی پیشنهاد های مارا نادیده نخواهند گرفت و اگر قرار باشد که نادیده بگیرند مسوولیت به آنان برخواهد گشت."

روند بازرسی آرا روز شنبه از سرگرفته خواهد شد و این روند بدون کارشیوه ابطال آرا نتیجه یی به دنبال نخواهد داشت.

گفت و گو ها بر سر این کارشیوه از چند هفته بدینسو میان کارشناسان فنی سازمان ملل متحد و دو دسته انتخاباتی ادامه دارند، هردو دسته در کل با این طرح توافق کرده اند، اما دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله در جزییات این طرح ملاحظات جدی دارد.