Friday, 5 Jun, 2020 - 13:20   امروز  جمعه ۱۶ جوزا ۱۳۹۹ - ساعت به وقت کابل ۱۳:۲۰بخش ها:

     
اخبار هفته
مقالات
اخبار
مطالب جالب
آرشیف اخبار
جستجو
همکاران قلمی
شخصیت‌ها
معرفی کتاب
شعر
قوانین
لینکستان
فال حافظ
ارسال مطالب
تماس با ما
درباره مامعلومات عمومی

بیوگرافی سرویس خبررسانی آریانانت

زندگی نامه اشخاص ادبی کشور شاعران و نو یسینده گان


انتخاب زنده گی نامه اساس الفبا
[ ا  |  ب  |  پ  |  ت  |  ث  |  چ  |  ج  |  ح  |  خ  |  د  |  ذ  |  ر  |  ز  |  ژ  |  س  |  ش  |  ص ]
[ ض  |  ط  |  ظ  |  ع  |  غ  |  ق  |  ف  |  ك  |  ل  |  م  |  گ  |  ن  |  ه  |  و  |  ي ]

زنده گی نامه را که شما انتخابی کردید
سنـائـي سنـائـي


ابـو المجـد مجـدود بـن آدم


سنائي غزنوي شاعربلند مرتبهء شيعي مذهب وعارف مشهور وازاستادان مسلم شعر فارسي است. ولادتش دراواسط قرن پنجم هجري ( اواسط قرن يازدهم ميلادي ) درغزنين اتفاق افتاد. درآغازجواني شاعري درباري ومداح مسعود بن ابراهيم غزنوي ( 492ـ 508 هجري = 1098 ـ 1114) وبهرامشاه بن مسعود ( 511 ـ 552 هجري = 1117 – 1157ميلادي ) بود.

ولي بعد ازسفرخراسان واقامت چند ساله درآن ديار وملاقات با مشايخ تصوف دراو تغييري ايجاد شد وكارش بزهد وانزوا وتأمل درحقايق عرفاني كشيد. بروز شخصيت سنائي ازاين آوان صورت گرفت ودراين دوره است كه او بسرودن قصائد معروف خود درزهد ووعظ وعـرفـان، وايجـاد منظومهاي مشهورحديقة الحقيقة وطريق التحقيق وسير العباد وكارنامهء بلخ وامثال آنها توفيق يافت ونخستين بارقصائد ومنظومهاي خاصي را ببحث درمسائل حكمي وعرفاني اختصاص داد.

وفات او بسال 545 هجري ( 1150 ميلادي ) اتفاق افتاد ومقبره اش درغزنين زيارتگاه خاص وعام است.


اثر سنائي درتغيير سبك شعرفارسي وايجاد تنوع وتجدد درآن مسّلمست . درآغازكاركه شاعر مّداح بود، روش شاعران دورهء اول غزنوي خاصه عنصري وفرخي را تقليد ميكرد ودر دورهء دوم كه دورهء تغيير حال وتكامل معنوي اوست، آثاراو پراست ازمعارف وحقايق عرفاني وحكمي وانديشه هاي ديني وزهد ووعظ وترك وتمثيلات تعليمي كه با بياني شيوا واستوار ادا شده است. درين قصائد سنائي ازآوردن كلمات وحتي تركيبات وعبارات عربي بوفورخودداري نكرده است.

وكلام خودرا باشارات مختلف ازاحاديث وآيات وقصص وتمثيلات، واستدلالات عقلي واستنتاج ازآنها براي اثبات مقاصد خود، واصطلاحات وافرعلمي ازعلوم مختلف زمان كه درهمهء آنها صاحب اطلاع بوده، آراسته است وبهمين سبب بسياري ازابيات او دشوار ومحتاج شرح وتفسير شده است. اين روش كه سنائي درپيش گرفت، مبداء تحول بزرگي درشعر فارسي ويكي ازعلل اصراف شعرا ازامورساده وتوضيحات عادي، وتوجه آنان بمسائل مشكلترو سرودن قصائد طولاني درزهد ووعظ وحكمت وعرفان واخلاق شده است.

ليكن بايد دانست كه انسجام واستحكام كلام ودقت دربكار بردن الفاظ منتخب وتركيبات تازه وايراد معاني دقيق دراشعار سنايي بدرجه ييست كه تقليد اورا حتي براي شاعران بسيارتوانا مشكل ساخته است. آثارش چند بـارطـبع شده وبـراي كسب اطـلاع ازاحـوالش رجـوع شود به مقدمهء ديـوان سنـائي. چـاپ آقاي مـدرس رضوي، تهران 1320 شمسي ( 1941ميلادي) وتاريخ ادبيات درايـران ج 2، ص 552 ـ 586..

علــم

جــان بـي علـم تـن بمــيرانــد
شــاخ بـي بــار دل بگــيرانـد
عــلم بـاشـد دليل نعمت ونــاز
خنك آنـرا كـه علم شـد دمساز

روزگـارنـد اهــل علـم وهـنـر
سينه شان چرخ ونكته شان اختر

گـوش سـوي همـه سخــنها دار
آنچـه زو ِبـه درون جـان بنگار

‘حـجت ايـــزدســت درگــردن
خـوانـدن علـم وكـار نـاكــردن

آنچـه دانستـه اي بكـــار درآر
پس دگـرعلـم جـوي ازپـي كـار
رنـج وگـنج


َمـد چون زنج ‘بـرد گنـج بـرد
مـرغ راحـت ببــاغ رنـــج بــرد
هـركه با جهل وكاهلي پيوسـت
پـايش ازجـاي رفت وكارازدست

بـا همـه خلـق روي نيكـو دار
خـونكودار وراي چون‘خـو دار

خـوي نيكو ترا چـو شـير كند
خـوي بـد عـالم ازتـو سير كند

‘خــرد همت هميشه خـواربـود
عـقل باشد كه شـاد خـوار بـود

رنج كش را نتيجه چبود؟ گنج
بسترخـواب راحـت آمـد رنـجنقل ازكتاب گنج سخن . جلد سوم

نقل و نشر مطالب با ذکر نام سرویس خبررسانی آریانانت  آزاد است صفحه اصلی بخش ها موسیقی تماس با ما مقالات سرخط اخبار

مقدار زمان ايجاد صفحه: 0.088 ثانيه