تَخار یکی از ۳۴ ولایت (استان) افغانستان است. مرکز این استان شهر تالقان است.

ـ شهر تالقان مرکر ولايت و شاروالی
 ـ ولسوالی بنگی
ـ ولسوالی اشکمش
ـ ولسوالی چال
ـ ولسوالی ورشج
ـ ولسوالی فرخار
ـ ولسوالی کلفگان
ـ ولسوالی رستاق    
ـ ولسوالی more...