ولایت کابل:
مرکز آن شهر کابل است و پا یتخت کشور میباشد. کابل دارای اماکین تاریخی ، مساجد ، زیارتگاه ها ، باغهای تاریخی و دروازه های مشهور، شاعرای نامی و نویسنده های بلند پایه میباشد. تاریخ سیاسی پراز فراز و نشیب کابل همه سیاست
مداران جهان را متعجیب نموده است چنانچه کابل more...