پَکتیکا یکی از ۳۴ ولایت (استان) افغانستان است. مرکز این استان شهر شرن است.