هرات يکی از قديمی ترين ولايات افغانستان است که ريشه‌های آن به آريانای باستان می رسد. برخی منابع غربی هرات باستان را بنام آريا ياد نموده اند. چنانچه در نتيجه تحقيق زنده ياد اکادميسين داکتر عبدالاحمد جاويد هرات باستان بگونه‌های ذيل آمده است:« آريا: Areia هرات يا هری، هر more...