:ولایت بامیان
ولایت بامیان در میان دامنه های سلسله کوه های بزرگ هندوکش و کوه بابا موقعیت داشته و به طرف شما ل غرب کابل واقع است  که باختر را باکاپیسا وصل میکند . از جمله شهر های بامیان از سه شهر تاریخی و باستانی آن یعنی شهر ضحاک، شهر غلغله و شهر سرخشک میتوان نام برد  . بند more...