دارای تحصیلات عالی درمقطع لیسانس ازدانشگاه فردوسی مشهدایران بوده وازهنگام فارغ التحصیلی تاکنون به کارهای فرهنگی وآموزشی اشتغال داشته واکنون نیزدرکابل بامطبوعات همکاری نزدیک دارم ودرهفته نامه اقتدارملی انجام وظیفه می نمایم.مدت اندکی می شود که مدیرمسئولی مجله حقوق بشرافغا more...