عبدالقدیر میرزائی در سال 1343 خورشیدی در یک خانواده دهقان بدنیا آمده ، تحصیلات ابتدائی را در زادگاهش یعنی ولایت کاپیسا به اتمام رسانیده ودر سال 1362 خورشیدی از لیسه انصاری کابل فارغ گردیده است .
آقای میرزائی تحصیلات عالی را در فاکولته علوم اجتماعی دانشگاه کابل فرا گرفته و به س more...