متولد 21 دلو1331 در قريۀ هزارجريب دهدادی مزارشريف ولايت بلخ.
رشتۀ تحصيلی: فارمسی ( دواسازی)

فعاليت های رسمی و دولتی:

• انجام وظيفه در مربوطات وزارت صحت عامه به حيث فارمسست
• انجام وظيفه در وزارت پلان به حيث رئيس آموزش کادرها
• انجام وظيفه در وزار more...