فشرده ای از  زندگینا مه  نویسنده :-

محمد عوض نبی زاده  خزان سال  1949- میلادی دریک خانواده ای دهقا ن  در قریه توپ شاهی تگاب برک علیا ی ولسوالی پنجاب ولایت بامیان متولد گردید. وی در مکتب ابتدائیه قریه تگاب برگ آموزش ابتدائی و در لیسه  صنایع کابل تاصنف نهم را  ف more...