سال 1355 در دامان طبعیت زیبا و سرکش درهء مرد پرور " پنجشیر" ، در خانوادهء افسر روشنفکر عبدالمقیم " چوپان " پسری  به دنیا آمد که اسم اشرا احمد بهار گذاشتند . " بهار " از آن سبب که تولدش مصادف بود با بهار طبعیت .

سال 1362 خورشیدی به نزدیکترین مکتب خانهء مان " آزا more...