محمد اکرام اندیشمند درسال 1957 میلادی در ولسوالی خوست ولایت بغلان متولد شده است. موصوف دوره مکتب را تا صنف دوازده درولسوالی مذکور به پایان رسانید وسپس درسال 1976م شامل پوهنتون کابل شد. وی درسال 1979م از دپارتمنت اجتماعیات فاکولته ادبیات وعلوم بشری این پوهنتون فارغ گردید و قبل از more...