در بهار سال 1345 خورشيدي در شمال كابل بدنيا آمد. تعليمات ابتدائي خويش را در مكتب كاريز مير و ثانوي  را در  ليسهء عسكري كابل به پايان رسانيد.

درسال 1361 خورشيدي راه هجرت در پيش گرفت و در سال 1366 از انستـيتوت عالی تـربيت معلم در شهر پشاور فراغت حاصل نمود. در سال 1367هـ عازم خرط more...