Thursday, 20 Feb, 2020 - 11:08   امروز  پنجشنبه ۱ حوت ۱۳۹۸ - ساعت به وقت کابل ۱۱:۰۸بخش ها:اجتماعی | تاریخی | سیاسی | شعر | 

نما یش تما
[ ا  |  ب  |  پ  |  ت  |  ث  |  چ  |  ج  |  ح  |  خ  |  د  |  ذ  |  ر  |  ز  |  ژ  |  س  |  ش  |  ص ]
[ ض  |  ط  |  ظ  |  ع  |  غ  |  ق  |  ف  |  ك  |  ل  |  م  |  گ  |  ن  |  ه  |  و  |  ي ]
نام کتاب:
تویسنده:
ناشر:
ISBN :
تاریخ نشر در سایت:
نظرات و نقد در باره کتاب:

صبح كاذب؛ نقد و بررسي "دسايس پنهان و چهرهاي عريان" حکمتيار
محمد اكرام انديشمند


چهارشنبه ۱۱ اسد ۱۳۸۵
۳

پيشگفتاراي بامن كج و باخودكج و باخلق خـداكج
آ خر قد مي را ست بنه اين همه جا كج

«دسايس پنهان و چهر هاي عريان» نوشتهء گلبدين حكمتيار رهبر حزب اسلامي افغانستان به دو زبان پشتو و فارسي دري در كتاب هاي جداگانه به چاپ رسيده است. اثر مذكور به زبان فارسي دري به استثناي صفحات مقدمه و چند صفحهء اخير توضيح اسامي، اماكن و فوتو 263 صفحه دارد. بحث و محتواي اصلي كتاب را توضيح و تحليل حوادث و وقايع دوران جنگ هاي او و برخي احزاب و گروه ها عليه دو لت مجا هدين بعد از سقوط حكومت  نجيب الله تشكيل ميدهد. بحث و بررسي حوادث اين دوره و در مجموع حوادث و وقايع دو دههء اخير كه خونين ترين دورهء تاريخ كشور محسوب مي شود، امريست ضروري و جالب. به ويژه كه اين بررسي توسط افراد مسوول و گردانندگان حوادث، چون گلبدين حكمتيار صورت بگيرد هم جالب شمرده ميشود و هم به واقعيت نزديك. در صورتيكه نويسنده و تحليلگر آن با راستي سخن بگويد و با صداقت قلم بزند. هر چند تا كنون افرادي از گروه هاي اسلامي و كمونيستي در سطح رهبر گروه چون حكمتيار و پايين تر از سطح رهبري به خصوص در ميان كمونيستان چون جنرال نبي عظيمي، دستگير پنجشيري، عبدالقدوس غوربندي و ... نوشته هايي در مورد حوادث دو دههء اخير ارائه كرده اند اما نوشته ها به جاي انعكاس حقايق بيشتر منعكس كنندهء افكار و نظريات شخصي و گروهي آنهاست كه در بسا موارد با مبالغه سرايي، كينه ورزي، عقده مندي، تناقض گويي، دروغ بافي و اتهام بستن به افراد و گروه هاي غير از خود نگاشته شده اند. مسلماً اينگونه نوشته ها و تحليل ها نه تنها كه فرآيند خونين ترين دورهء تاريخ كشور ما را روشن نمي سازد و حقايق حوادث آن دوره را بازتاب نمي دهد، بلكه بر عكس به پيچيدگي و ابهام بسا از عوامل و دلايل بروز و تداوم حوادث خونين آن مي افزايد. زواياي تاريك و گفته نا شدهء وقايع آن دوران كماكان تاريك باقي مي ماند. بحران كينه و نفاق در جامعه و كشور ما در تمام سطوح گروهي، مذهبي، قومي و زباني عميقتر، پايدارتر و آشتي ناپذيرتر ميشود. و نسل امروز و فرداي كشور ما در درك و شناخت درست و  صحيح يك دورهء ‌تاريخ وطن و زادگاه شان در ميان اينگونه نوشته ها در سرگرداني و تردد قرار مي گيرند. چون آنها نميتوانند راستي و حقيقت را در ميان انبوهي از نظريات و ارزيابي هاي متضاد و متناقض دريابند. نوشتهء گلبدين حكمتيار رهبر حزب اسلامي تحت عنوان «دسايس پنهان و چهره هاي عريان» از همين دست نوشته هايي است كه تلاش گرديده تا حقايق يك دوره از تاريخ كشور به مسخ و انحراف كشانيده شود. او به منظور انحراف و مسخ حقايق جز كتمان حقايق و توسل به لافزني و تناقض گويي چيز بيشتري در نوشتهء ‌خود ندارد. او نوشته اش را با اين ويژگي از مقدمه آغاز مي كند و با اين ويژگي ادامه ميدهد.
بهار 1380 هجري خورشيدي

فهرست منابع و مآخذ


1. کوردويز. ديه گو و هريسن. سليک اس حقايق پشت پردهء افغانستان، مترجم به فا رسي اسدالله شفائي، چاپ تهران سال 1379، صفحه 51
2. کيهان . هفته نامهء  چاپ لندن، شماره 692، 29 جنوري 1998
3. ليخا فسکي. جنرال الکزاندر. توفان در افغانستان ترجمهء عزيز آريانفر، چاپ ايران سال 1998، صفحه 119
4. گروموف. جنرال بوريس.ارتش سرخ در افغانستان، مترجم به فارسي عزيز آريانفر، صفحه 118
5. روا .اليويه. درس هايي از جنگ افغان شوروي، مترجم بفارسي سلطان احمد بهين، چاپ كابل سال 1373 صفحه 79 و 80
6. آرني. جارح.افغانستان گذرگاه كشور گشايان، جارج مترجمان به فارسي دري پر وفيسور دكتر سيد محمد يوسف علمي و پر وفيسور  حبيب الرحمن هاله، چاپ پشاور، طبع دوم خزان 1376 صفحه 229
7. يوسف. دگروال محمد يوسف. ادکين. مارک. تلك خرس،مترجم به فارسي. داکتر نثاراحمد"صمد"  صفحه 84
8. گروموف.ارتش سرخ در افغانستان، صفحه 118
9. ليخافيسکي. توفان در افغانستان، چاپ ايران سال 1998 صفحه 97
10. گروموف. ارتش سرخ در افغانستان، صفحه 121
11. همان مآخذ، صفحات 115 و 116
12. ليخافسکي. توفان در افغانستان، صفحات 99 و 100
13. قارئيف. سترجنرال محمود. افغانستان پس از بازگشت سپاهيان شوروي، مترجم به فارسي. عزيز آريانفر چاپ تهران سال 1998 صفحات 102 و 103
14. مايوروف . سترجنرال الکساندار .در پشت پرده هاي جنگ افغانستان،  مترجم به فارسي عزيز آريانفر، چاپ پشاور سال 2001 ميلادي، صفحات 162، 175 و 179
15. پهلوان .چنگيز .افغانستان عصر مجاهدين و برآمد طالبان، چاپ تهران سال 1377 صفحه 175 و 179
16. ليخافسکي .توفان در افغانستان،  صفحه 51 و 52
17. غبار .ميرغلام محمد .افغانستان در مسير تاريخ، چاپ ششم، تهران سال 1374، صفحات 398 و 399
18. ميرزا . عليقلي . تاريخ وقايع و سوانح افغانستان،  چاپ تهران سال 1365، صفحه 61
19. غبار .افغانستان در مسير تاريخ،  صفحه 542
20. همان مآخذ . صفحه 573
21. همان مآخذ ، صفحه 632 و 633
22. همان مآخذ ، صفحه 728

23. گروموف .ارتش سرخ در افغانستان،  صفحه 60 و 66
24. ودان .فقيرمحمد .دشنه هاي سرخ، چاپ پشاور جنوري 1999 صفحه 230
25. راديو بي.بي.سي، بخش فارسي، برنامهء آسياي ميانه، مصاحبه با خانم حفيظ الله امين، يكشنبه 21 حوت 1379 (11 مارچ 2001)
26. آرشيف راديو تلويزيون كابل، سخنراني داكتر نجيب الله در جمعي از قطعات اتحاد شوروي  كه به وطن شان عودت مي كنند.قوس سال 1376
27. غبار.افغانستان در مسير تاريخ، صفحات 210، 212 و 214
28. صحيح المسلم، باب الوفاء، جلد دوم چاپ پشاور صفحه 89
29. نگارنده در آخرين روزهاي اين جنگ شاهد حملات هوايي و زميني قواي شوروي و شاهد مقاومت مجاهدين بودم.
30. يوسفزي .داکتر شيرشاه. تاريخ مسخ نميشود،  چاپ پشاور مركز نشراتي ميوند سال 1379 صفحه 166
31. عظيمي .سترجنرال محمد نبي .اردو وسياست در سه دههء اخير افغانستان،  چاپ پشاور، سبا كتابخانه سال 1376 صفحه 259
32. انجنير شكيب نام مستعار مسوول حوزهء مركز حزب اسلامي افغانستان  در كابل  بود. جريان ارتباط گلابزوي  با حزب اسلامي و كودتاي شهنواز تني را در اين ارتباط براي نگارنده در تابستان 1377 اظهار داشت.
33. عظيمي .اردو و سياست در سه دههء اخير،  صفحه 389
34. همان مآخذ . صفحه 390
35. منصور .عبد الحفيظ .بهاي آزادي (كابل از سقوط تا فتح)  چاپ سال 1374، صفحه 79
36. عظيمي .اردو و سياست در سه دههء اخير، صفحه 565 و 566
37. منصور .بهاي آزادي،  صفحه 74 و 75
38. رونوشت از كسيت ثبت شدهء كنفرانس مطبوعاتي حكمتيار توسط نگارنده. اين كنفرانس بتاريخ 21 حمل 1371 در منطقهء تاون شهر پشاور در سا ختمان دانشگاه حزب اسلامي داير گرديد. هم چنان متن كامل كنفرانس مطبوعاتي رهبر حزب اسلامي كه در آن به تفصيل از اقدام دوستم و جنرالان شورشي رژيم كمونيست در مزارشريف حمايت مي كند در روزنامه شهادت مورخ 23 حمل 1371 به چاپ رسيده است.
39. عظيمي .اردو و سياست در سه دههء‌اخير،  صفحات 521، 522 و 523
40. همان مآخذ، صفحه 525
41. احمدشاه مسعود اين مطالب را در 14 ثور 1371 در ساختمان وزارت امنيت ملي به جمعي از اعضاي انجمن نويسندگان و سخنوران جمعيت اسلامي اظهار داشت كه نگارنده يكي از مستمعين اظهارات وي بودم.
42. منصور .بهاي آزادي،   صفحات 78 و 79
43. «شهادت» ارگان مركزي حزب اسلامي افغانستان، شماره 470 مورخ 6 ثور 1371
44. همان مآخذ ، شماره 470 6ثور 1371
45. بيانيهء حضرت صبغت الله مجددي رييس شوراي جهادي وممثل  دولت اسلامي افغانستان در مجلس انتقال قدرت، نثر و تكثير: دارالانشاء دولت اسلامي افغانستان 7 سرطان 1371 صفحات 3 و 4
46. محمد ابراهيم ورسجي يكي از تحليلگران امور سياسي و نويسنده اين مطلب را به نقل از كسانيكه مخاطب جنرال فضل حق بودند به اين نگارنده در سال 1370 در شهر پشاور اظهار داشت.
47. رشيد .احمد  .طالبان، اسلام، نفت و بازي بزرگ جديد،  مترجمان بفارسي‌ اسدالله شفائي، صادق باقري، چاپ ايران سال 1379 صفحه 53
48. شهادت، ارگان مركزي حزب اسلامي افغانستان، شماره 475، 13 ثور 1371
49. همان مآخذ، شمارهء 476، 14 ثور 1371
50. همان مآخذ .اعلاميه فرماندهي كال قواي حزب اسلامي افغانستان، شماره 524  اول سنبله 1371
51. راديو پيام آزادي مربوط حزب اسلامي افغانستان، شامگاه 21 اسد 1371
52. شهادت .اعلاميهء حزب اسلامي افغانستان،  شماره 504 مورخ 23 اسد 1371
53. علمي . حامد . سفرها و خاطره ها،  چاپ پشاور سال 1376 صفحه 89
54. روزنامه «شهادت» شماره 540، 17 سنبه 1371
55.  رشيد . احمد .طالبان، اسلام،‌ نفت و بازي بزرگ جديد،  صفحه 91
56.  يوسف .دگروال .ادکين .مارک .تلك خرس،  مترجم بفارسي . داكتر نثاراحمد «صمد» صفحه 172

57. تلك خرس، صفحه 34
58. آرني . جارج .افغانستان گذرگاه كشورگشايان،  چاپ پشاور سبا كتايخانه (مركز نشراتي ميوند) سال 1376 (طبع دوم) صفحه 156
59. اين مطلب را استاد سياف رهبر اتحاد اسلامي در جلسه اي در سال 1373 در شهر كابل اظهار داشت كه نگارنده از سامعين اظهارات موصوف بود.
60. علمي .سفرها و خاطره ها، صفحه 17
61. محمد اكبري رهبر جناح مخالف عبدالعلي مزاري در حزب وحدت كه در سنبله 1373 توسط نيروهاي مزاري با طرفدارانش از غرب كابل اخراج شد اين اظهارات را به جمعي از اعضاي انجمن نويسندگان و سخنوران جمعيت اسلامي در 8 ميزان 1373 در تايمني كابل ارائه داشت كه نگارنده يك از مسمتعين نظرياتش بودم.
62. نامه خبري حزب وحدت اسلامي افغانستان . نشريه نما يندگي حزب وحدت اسلامي در اروپا . مصا حبه باگلب الدين حکمتيار امير حزب اسلامي افغانستان شماره 48 هژدهم دلو1374
63. "سهار" .روزنامه  چاپ پشاور شماره 1408 مورخ 24 مي 2001
64. همان مآخذ . شماره 1408
65.  «الوطن العربي» .هفته نامه چاپ پاريس شماره 868 جمعه 22 اكتوبر 1993، مصاحبه با احمدشاه مسعود
66. سيد بهاءالدين «ضيائي» عضو شوراي اجرائيه جمعيت اسلامي افغانستان اين مطلب را در سال 1377 براي نگارنده اظهار داشت.
67. روزنامه «سهار»، شماره 1408 مورخ 3 جوزا 1380، 24 مي 2001
68. انجنير نظام اين مطلب را در سرطان 1373 در جمع محدودي از اعضاي جمعيت اسلامي در جبل السراج اظهار داشت كه نگارنده در آن جمع بودم
69.  به اين نگارنده در حمل 1360 در ولسوالي نهرين
70. رشيد .طالبان، اسلام، نفت و بازي بزرگ جديد، صفحه 54
71. همان ، صفحه63
72. همان مآخذ . صفحه 201
73. همان مآخذ ، صفحه 202
74. راديو بين المللي فرانسه، بخش فارسي، 25 جوزاي 1379، 14 جون 1999

 

 


  نسخه قابل چاپ   اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيدKommentare
محل سکونت:
اسم نویسینده:
استاد نهايت گرامي درباره جنرال صا حب مرحوم نظیمی معاون قولاوردوی نمبر 3 گردیز برایم لطف كرده محلومات دهید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/ئم

محل سکونت:لندن
اسم نویسینده:هموطن
با عرض سلام خدمت دست انداران این تار نمای وزین ، من یک خواهش دارم لطفاً مرا رهنمای کنید که از کجا و چګونه می توانم این کتاب جناب محترم داکتر اکرم اندیشمند را بدست آرم (صبح كاذب؛ نقد و بررسي "دسايس پنهان و چهرهاي عريان" حکمتيار ، نویسنده محمد اكرام انديشمند . میخواهم که این کتاب را به شکل چاپی دست آرم چون از طریق انترنت مطالعه کردم ولی میخواهم آنرا با خود داشته باشم تا به کسانی که کتاب ګلبدن را به رخ ما می کشد ما هم نقد آنرا برایشان نشان دهیم

محل سکونت:canada
اسم نویسینده:mirwais nazimi
استاد نهايت گرامي درباره جنرال صا حب مرحوم نظیمی معاون قول وردوی نمبر 3 گردیز برایم لطف كرده محلومات دهید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/ئم


>لطفاً نظریات خودرا به حروف فارسی دری بنویسید در غیر آن نظریات ارسال شده به قسم اتوماتیک از سایت حذف میشود. نظریات ارسال شده یعد از برسی توسط مدیرت سیات به نشر میرسد.

 
       

 

 

اسم نویسینده:
آدرس ایمیل:
محل سکونت:
 

 

نقل و نشر مطالب با ذکر نام سرویس خبررسانی آریانانت  آزاد است صفحه اصلی بخش ها موسیقی تماس با ما مقالات سرخط اخبار

مقدار زمان ايجاد صفحه: 0.096 ثانيه