Thursday, 20 Feb, 2020 - 11:32   امروز  پنجشنبه ۱ حوت ۱۳۹۸ - ساعت به وقت کابل ۱۱:۳۲بخش ها:اجتماعی | تاریخی | سیاسی | شعر | 

نما یش تما
[ ا  |  ب  |  پ  |  ت  |  ث  |  چ  |  ج  |  ح  |  خ  |  د  |  ذ  |  ر  |  ز  |  ژ  |  س  |  ش  |  ص ]
[ ض  |  ط  |  ظ  |  ع  |  غ  |  ق  |  ف  |  ك  |  ل  |  م  |  گ  |  ن  |  ه  |  و  |  ي ]
نام کتاب:
تویسنده:
ناشر:
ISBN :
تاریخ نشر در سایت:
نظرات و نقد در باره کتاب:

تجلی احقاق حق در ابراز وجود
پوهنمل بصير کامجو


چهارشنبه ۱۱ اسد ۱۳۸۵
۰

تجلی احقاق حق در ابراز وجود کتاب تازه ايست که بقلم توانای پوهنمل بصير کامجو برشته تحرير درآمده است. اين کتاب با قطع و صحافت خوب در302 صفحه توسط بنگاه انتشارات و مطبعه ميوند به تيراژ يکهزار جلد درشهرکابل به چاپ رسيده است.

محتوی عمده اين کتاب شامل مطالب ذيل ميباشد :

 

فصل اول

انگاره های رفتاری ابراز وجود :

ـ جرأت آموزی ابراز وجود

ـ جنبه های رفتاری صلحجويانه ابراز وجود

ـ اهداف گونه های عملی ابراز وجود

ـ الگوی رفتاری برای شخصيت و ابراز وجود

ـ انگيزه حالت خشم و نحوه ابراز آن

 

قصل دوم

برخی از انديشه های اخلاق تطبيقی " بيداری دگر دوستی " در ابراز وجود :

ـ درمورد همسنگی زن و مرد

ـ جنبه های حق شناسی

ـ ضرب المثل های ملل در مورد زن

ـ راهيافتی زمينه های عملی وحدت ملی

 

فصل سوم

صدای عشق و حق خواهی درآيينه شعر :

ـ حق شناسی مادر

ـ نور ديگر دوستی

ـ پرواز آرزو

ـ هراس يک اجير القاعده ـ طالبی

ـ در غم همسر

ـ ابراز وجود

ـ نالهً قوت زا

ـ اراده

ـ ماهرخ

ـ عشق يک دهقان بچه

ـ دختر افغان

ـ درد مشترک

ـ آواز انسان نگری

ـ نامه محبت

ـ عشق در گرو قانون جبر زمانه

ـ  معرفت

ـ خوشهً از تاکها

ـ حس و احساس

ـ حسن اخلاقی

ـ احترام به عشق

ـ آدمشکان ساخت استکبار

ـ لذت گرايی يک ولگرد

ـ غم در غربت

ـ سرنوشت تلخ مگس

ـ پرخچه زخمی

 

درپيشگفتار اين اثر آنده است :

 

" سايه زد بوسه ، لب آفتاب دگر دوستی را

ما ز سردی زمان لرزه کنــــــــان منتظريم

 

حق نيت داشتن ، حق عمل کردن ، حق ديدن ، حق فکر کردن ، حق دادن ، حق زيستن ، حق خواستن ، حق گفتن ، حق گرفتن ، حق دادن ، يکی از پر بسامد ترين کلمه ها در ادبيات سياسی معاصر کشور ما و جهان بشريت بوده و از جمله مطابقت های وجودی مقولات حق خواستی و احساس اخلاقی ايست که بمدد علم و آگاهی انسان در استفاده از تجارب دست داشتهً افراد جنبش های مقاوم و آزادی خواه و استقلال طلب ، در همه جاه ها و همه وقت ، مورد صيحه گذاشتی تارطخ فرا گرفته است. و مطابق شرايط خاص هر جامعه  در پروسه جدال مبارزات حق خواهی ابراز وجود ، تبين حاصل کرده است.

ما دراينجا با ويژگيهايی پر ارزش اخلاص داشتی به انسان و خوشبختی اش ، در مقام دفاع از حقوق و آزادی های وی اثر هذا را تحت نام ( تجلی احقاق حق در ابراز وجود ) در رشته تحرير در آورده ايم.

و روح و راون ما را به اين محدود کرده ايم که از حقوق و ازادی انسان حمايت نماييم و تمام مساعی خويش را در روشن سازی ارزش و اهميت انسانی اين موجود متفکر بکار بريم. تا سياست پيشگان ، در تاريکی ضمير ووجدان يخ بسته در اطاعت از اميال و آرزوهای نفسانی و شهوانی خويش عمل سياسی ضد اخلاقی ننمايند و از اسلوب برای  خود زيسته امتناع ورزيد ، و برای پندار ها و ارمانهای سياسی کوتاه برد صنفی ، حزبی و قبيله يی خويش همت و اهميت بخرج ندهند، بلکه به مقام و ارزش انسان و انسانيت ارج بگذارند و شرافت درستکاری را جزء سجايای اخلاقی و انسانی عمل خود قرار بدهند ، و ازينطريق وحدت وجدان و شعور را به مدرنيره سازی و بهبودی حيات مادی و حرکت تکامل پسند اجتماعی در امر شادکامی جهان بشريت برگردانند.

بنابرين درک ما از حقوق و حق خواهی انسان در اين راستا دارای دو هدف سياسی و اخلاقی است :

1 ـ وظيفه توضيح قابليت انسان از جامعه ، طبيعت و نيرو های اجتماعی که بوسيله نيروی شعور تثبيت می گردد.

2 ـ وظيفه تحقق و مرزهای حق خواهی بوسيله عقل عملی و برسی حدود امکانات تجربی تاريخ که محمول صنفی از آموزش عينی جنبش ملی و ديموکراتيک در دستياری به احقاق حق می باشد.

بناء من اين کتاب را با چنان احکام تحليلی و تطبيقی به همه يی مادران و خواهران و ستمديدگان جنگ و فقر، و به تمام جوانان و نيروهای ترقی پسند اهدا ميکنم. به هر انديشمند و صاحب نظر، به هر پژوهشگر و محقق ايکه زندگی معرفتی و شناختی دگر دوستی داشته ، و به هر شخصيکه با اراده راستين و با ديد روشنگرايی غل و زنجير های تعصب را از هم گسيخته ، به آنعده نيروهائيکه با صدای بلند آزادی خواهی بطرف جامعه مدنی و جامعه انسانگرايی يعنی ديموکراسی و عدالت اجتماعی ( واقعی نه وارداتی ) روانه اند ... بلی کتابم را اهدا ميکنم.

دراين نوشته : تفسير و تغيير انديشه حق خواستی ما مبين ارمان مقدسی است در دعوت همگانی جهان بشريت و بويژه  رهبران امپرياليزم بين المللی به رهبری ايالات متحده امريکا ؛ و بصورت اخص به رهبران سياسی وارداتی کشور ما  و ارتجاع منطقه، به راه حق ، به راه حسن صداقت وجدانی و پذيرش سجيه راستی ، دوستی و برابری حقوق مادی و معنوی همه انسانهای روی زمين.

منظور ما فقط حاوی اصولی است در عرصه اصلاح ساختی آنعده از رويکردهای فکری و کنش های ضدانسانی ـ کجروی های خلقی  و گروه های دست اندر کاران سياسی قدرت که به گونه يی درجامهً عصبيت و اسلام گرايی و يا در جامه يی به اصطلاح ازادی و ديموکراسی دروغين آدم می کشند ـ ظالمانه و بيرحمانه در سراسر جهان و کشور ما گسترده شده است. ما با اين پايدار در باوزمندی به راه اخلاقی خود با حفظ انصاف داشتی ، دانش عقلی ، مستقل و صريح ، با اعتماد و با اطمينان ـ در خط مقدم دفاع از انسان و فضيلت او ايستاده ايم.

راه ما ، نيت ما و هدف ما ـ صرف راه يافتی اسلوب های عينی احقاق حق در ابراز وجود نيروهای تحت ستم در مبارزه عليه هرنوع حاکميت قلابی و مطلق العنان ستم گستر می باشد.

و سعی می نماييم تا درحد استطاعت ما در نهايت در رهيابی ايجاد پايه های مادی و معنوی يک نظام متعادل اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی ائيکه همهً انسانها برادر وار با عشق و استقلال نفس ، حريت و نوعپروری و گذشت زندگی نمايند به پيش می رويم.

من از سالها بدينسو به اين انديشه بودم که چطور ميتوان اصالت انسان را قسميکه تا کنون از طرف اساتيذ و علمای دگر دوست وپژوهشگران شناخته شده ؛ زيادتر ، عميقتر، دقيقتر و درست تر فهميد و درک کرد. و با صداقت نيت و ديد روشن در امواج انسانگرايی و انسان شناسی فرروفت و راه ارزش شناختی دُر های گرانبهای آنرا دريافت.

ما و هزاران رهرو در پی حقيقتی می گرديم و در بارهً دريافت واقعيتی بحث ميکنيم که آن خود ما هستيم. مائيم که سالهای سال با نداشت کرامت نفس و با انديشه های خود بينی و تخيلی خويش ، تيشه در درخت هستی خود زده ايم و اين مائيم که در تاريکی دانش اصليت خويش را خوب نشناخته ايم و آنرا هميشه براصل اسلوب اطاعت اعبدی از خود دور ساخته ايم. خويش را در عالم ممکنات قربانی آن اصلی ساخته ايم که زاده ذهن خود مان بوده است.

****

ما بدين عقيده هستيم که هر نوع توازن حق و حق خواهی در اراده راستين و اعتماد به نفس و درحق بينی و حق خواستی وحق داشتی متعادل اعضای جامعه است. و داشت سجايای اخلاقی از قبيل صفای نفس ، انصاف ، پاکدلی ، قوت قلب ، مهابت و شجاعت و شرافت در تحقق اهداف حقوق انسان مثمر بوده و يکی از وظايف تطبيقی رسيدن به اهداف حقوقی تلقی ميشود.

***

بتاسی ازنياز ويژهً درک احقاق حق در ابراز وجود انسان های تحت ستم ؛ انديشه ها و ديدگاهها وبرداشت های عينی و تحليلی خويش را که برحق ادامه دهندهً شيوه های ديگر انديشهً ( بيداری دگر دوستی ) ما بحساب می آيد ـ دراين اثر نه بر پايه منطق نظری بلکه براصل عقل عملی و حس اخلاقی و ندای وجدان بناء نهاده ايم و ديانت و سنجه های اخلاقی ما صرف تقويه کرامت نفی و پيشرفت سجايای انسانی در امر حق شناسی خود و ديگران بمنظور همگونی و همآيشی وحدت ارگانيک عمل و اراده جهان بشريت و مردم ما می باشد.

سايت آريايی  ، درحاليکه خوانش اين اثر را به خوانندگان خويش سفارش ميکند ، چاپ اي اثر پژوهشی را به جناب کامجو تبريک گفته برای ايشان موفقيت های بيشتری را آرزومندست.

 

   نسخه قابل چاپ   اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيدKommentare

>لطفاً نظریات خودرا به حروف فارسی دری بنویسید در غیر آن نظریات ارسال شده به قسم اتوماتیک از سایت حذف میشود. نظریات ارسال شده یعد از برسی توسط مدیرت سیات به نشر میرسد.

 
       

 

 

اسم نویسینده:
آدرس ایمیل:
محل سکونت:
 

 

نقل و نشر مطالب با ذکر نام سرویس خبررسانی آریانانت  آزاد است صفحه اصلی بخش ها موسیقی تماس با ما مقالات سرخط اخبار

مقدار زمان ايجاد صفحه: 0.073 ثانيه