نام کتاب:
تویسنده:
ناشر:
ISBN :
تاریخ نشر در سایت:
نظرات و نقد در باره کتاب:

مسعود و آزادي
صالح محمد ريگستاني


چهارشنبه ۱۱ اسد ۱۳۸۵
4

نگاهی گذرا به فهرست مطالب کتاب مسعود و آزادی، می تواند ما را در فهم محتویات این اثر گرانسنگ یاری رساند:
از يادداشت هاي مسعود به قلم خودش
مقدمه‌ي چاپ دوم
مقدمه‌ي چاپ اول
آتش بس
از زبان ميرداد
بازگشت اناتولي به افغانستان
کشانده شدن دوباره من به ماجرا:
رفتن داوطلبانه به افغانستان
ملاقات با مسعود
علت آتش بس
وضع خود ما
يل کجکن و اژدهاي جهنم
مسعود شناسي
دوره كودكي
تا صنف اول
صنف دوم تا چهارم
صنف پنجم تا هفتم
صنف هفتم و علايم نظاميگري
مشكلات در مضمون رياضي
صنف يازده و دوازده
ختم مكتب و علاقه به دانشگاه نظامي
آشنايي با صبور
صنف اول پوليتخنيك
كودتاي داوود خان (1352- 1973)
آشنايي با انجنير حبيب الرحمن و طرح كودتاي اول
شهادت انجنير حبيب الرحمن
فرار به پاكستان
در پاكستان
كودتاي دوم اول اسد 1354 (1974)
در كنر، پكتيا و لغمان چه گذشت؟
مسعود در مخفيگاه
اختلاف با حكمتيار
قتل انجنير جان محمد
توطئه براي قتل مسعود توسط حكمتيار و ISI
كودتاي كمونيستي، اپريل 1978
مسعود و آغاز جهاد – 1979
چهار آرمان مسعود
1- اسلام
اولين استادان مسعود
علوم اسلاميي كه مسعود مي دانست
مسعود و تقوي:
مسعود و علماي دين:
مسعود و عفو:
شورا:
مسعود و تصوف:
آموختن:
2 - افغانستان
3 - مردم
اعضاي شوراي علما:
شوراي فرماندهان: شوراي مردم: مسعود و صلح 4 -آزادي
از يادداشتها ي او
اشتباهات مسعود قتل مسعود
احمد شاه مسعود دريك خلاصه
اصطلاحات در گفتار
كمي هم در باره زندگي خانواده گي اش بدانيم
آخرين روزهاي زندگي مسعود
سخناني به قلم او به عنوان يادگاري از روز هاي دشوار