نام کتاب:
تویسنده:
ناشر:
ISBN :
تاریخ نشر در سایت:
نظرات و نقد در باره کتاب:

قانون اساسی، ميثاق ملی
ك کانون مطالعات و پژوهشهای افغانستان


پنجشنبه ۱۲ اسد ۱۳۸۵
0

کتاب 'قانون اساسی، ميثاق ملی' توسط 'کانون مطالعات و پژوهشهای افغانستان' به طور همزمان در کابل و لندن منتشر شده است

اسدالله شفايی

اخيراً کتابی تحت عنوان "قانون اساسی، ميثاق ملی" توسط "کانون مطالعات و پژوهشهای افغانستان" به طور همزمان در کابل و لندن منتشر شده است.

اين کتاب مقالات مختلف راجع به قانون اساسی جديد افغانستان و موضوعات حقوقی و سياسی پيرامون آن، نظامهای سياسی، مسئله فدراليسم و نظاير آن را در بر می گيرد.
 
تا کنون در جامعه افغانستان تنها از روش جنگ و با زبان تفنگ به اختلافات رسيدگی شده است، اما اکنون پيش از همه بايد سعی شود بر سر شکل و روش رسيدگی به اختلافات، اتفاق نظر به دست آيد

بخشی از مقدمه کتاب  
در اين کتاب سعی شده است موضوعاتی چون ساختار سياسی نظام آينده افغانستان، مشارکت عمومی، حقوق مردم، روابط مرکز با ولايات، مشروعيت سياسی، وحدت ملی و نظاير آن مورد بحث و بررسيهای کاشناسانه قرار گيرد و به مسايل پيرامون قانون اساسی آينده افغانستان از زوايای گوناگون پرداخته شود.

عمده مطالب کتاب، مقالات و نوشتارهايی است که چندی پيش در کنفرانسی تحت همين عنوان در لندن ارائه شد.

در اين کنفرانس که توسط کانون ياد شده برگزار شد، کارشناسان و صاحب نظران به بررسی مسايل گوناگون پيرامون قانون اساسی جديد افغانستان پرداختند.

کانون مطالعات و پژوهشهای افغانستان، ناشر کتاب، خود را يک مرکز تحقيقاتی و مطالعاتی و به دور از گرايشهای سياسی و حزبی می داند و نظريات مطرح شده در اين کتاب را تلاشی برای تبادل افکار متخصصان و صاحب نظران افغان و افغانستان شناس در جهت ايجاد يک فضای مساعد ديالوگ و بحثهای علمی تلقی می کند.

در مقدمه اين کتاب آمده است که تا کنون در جامعه افغانستان تنها از روش جنگ و با زبان تفنگ به اختلافات رسيدگی شده است، اما اکنون پيش از همه بايد سعی شود "بر سر شکل و روش رسيدگی به اختلافات، اتفاق نظر به دست آيد."

به نظر نويسنده مقدمه، تنها با داشتن "يک قالب و شکل رسيدگی مسالمت آميز، قانونی و نظام مند" اختلاف نظرهای محتوايی و ماهيتی قابل حل و فصل خواهند بود.

نويسنده بر آن است که در نظامهای جديد حرکت به سوی تکثرگرايی و پلوراليسم فکری و نظری بوده و به عقايد گوناگون مجال ظهور داده می شود؛ و از همين رو، يگانگی و اجماع نظر در روشها به دست می آيد.

در اين مجموعه در مقاله ای به قلم دکتر طاهر هاشمی آمده است که "قانون اساسی جديد افغانستان از نظر شکلی مشابه قوانين اساسی ساير کشورها و قوانين اساسی قبلی اين کشور خواهد بود"؛ اما نويسنده معتقد است که متن و محتوای اين قانون بايد معرف ويژگيها و واقعيتهای جامعه نوين افغانستان و ساختار اجتماعی و نيازهای جديد آن باشد.

شکل نظامی سياسی آينده افغانستان، يکی ديگر از بحثهای جدی مطرح شده در اين کتاب است؛ که در اين رابطه، دو نوع نظام متمرکز يا مرکزی و فدرالی توسط نويسندگان مقالات مطرح شده است.

هارون اميرزاده در مقاله ای مناسب ترين نظام را در شرايط حاضر افغانستان سيستم جمهوری پارلمانی می داند. چرا که به نظر وی چنين نظامی خطر ديکتاتوری و تمرکز قدرت را کاهش می دهد و باعث مشارکت مسئولانه اقوام و گروههای سياسی افغانستان در تعيين سرنوشت سياسی شان می شود.

لطيف پدرام بر آن است که از طرح نظام فدراليسم نبايد هراس داشت؛ چرا که اين نظام يکی از تجربه های موفق دموکراسی در جهان حتی در کشورهای جهان سومی نظير پاکستان و هند بوده است.

محمد قبول نيز در مطلبی مفصل به بررسی مسئله قدرت در افغانستان پرداخته و دموکراسی محدود را راه حلی ناقص برای حل بحران در اين کشور می داند. به نظر وی دموکراسی فدرال نه تنها به معنی ضعف دولت مرکزی نيست، بلکه اين نظام پايه نيرومندی برای وحدت کشورهايی با تنوع قومی و فرهنگی به شمار می رود.

از نظر حمزه واعظی نيز سيستم فدرال انحصار قدرت را درهم شکسته و باعث توزيع عادلانه قدرت سياسی و ايجاد فرصتهای برابر برای گروههای سياسی و مدنی جامعه افغانستان می شود. او درعين حال اظهار نگرانی می کند که موانع عظيمی چون فقدان يک دولت نيرومند و مستقل، وجود ساختارهای فئودالی در جامعه افغانستان و سطح پايين دانش در اين جامعه، و همچنين پراکندگی قومی و پيچيدگی ساختاری، تحقق چنين نظامی را در اين کشور با مشکلاتی مواجه می سازد.

محمد اکرام انديشمند در مقاله ای ضمن برشمردن مزايای فدراليسم نظير ايجاد ثبات پايدار و تأمين عدالت اجتماعی، در اين باره نگرانی دارد که ممکن است ساختار فدرال، کشور چند قومی افغانستان را به سوی ناهمگرايی بکشاند و اين کشور ازلحاظ سياسی و نظامی ضعيف باقی بماند.

به نظر می رسد تنظيم مباحث اين کتاب، آن را از موضوع اصلی مطرح شده يعنی خود قانون اساسی آينده افغانستان و مسايل پيرامون آن دور کرده است. در اين مجموعه کمتر راجع به جنبه های حقوقی قانون اساسی آينده اين کشور بحثهای کارشناسانه صورت گرفته و عمده مقالات و مباحث به موضوعات سياسی نظير نظام سياسی آينده، دموکراسی پارلمانی، مسئله فدراليسم و نظاير آن اختصاص پيدا کرده است.

در برخی موارد، به نظر می رسد طرح اين موضوعات از سوی صاحبنظرانی که عمدتاً در خارج از کشور به سر می برند، بين تجزيه و تحليلهای ارائه شده در اين مجموعه و واقعيتهای عينی جامعه افغانستان تا حدودی فاصله انداخته است.

با اين وصف انتشار اين مجموعه را بايد يک اقدام علمی و پژوهشی قابل قدر در آستانه انتشار قانون اساسی جديد افغانستان به شمار آورد. نشر چنين مجموعه ها و آثار می تواند زمينه را برای طرح مباحث تحقيقاتی و کارشناسانه جدی در فضای فرهنگی و علمی جامعه افغانستان هموار کند.

"قانون اساسی و ميثاق ملی" در ۳۷۲ صفحه و با قطع وزيری چاپ شده و گردآوری اين مجموعه را سيد اکبر زيوری بر عهده داشته است.

برای خوانش تمام مطالب این کتاب لطفا اینجا را کلیک نمایید. 

پيمان ملي