نام کتاب:
تویسنده:
ناشر:
ISBN :
تاریخ نشر در سایت:
نظرات و نقد در باره کتاب:

"احمدشاه مسعود شهيد راه صلح و آزادي"
رحيمی مجيب الرحمن
لللللل
234324
سه شنبه ۵ ثور ۱۳۸۵
1

اين کتاب که به کوشش آقای مجيب الرحمن رحيمی جمع آوری شده شامل پيشگفتار و ده بخش ذيل است: زندگينامه، مقالات، مصاحبه ها، سيماي مسعود از ديدگاه شخصيت هاي داخلي و خارجي، بازتاب شهادت مسعود در مطبوعات بريتانيا، اشعار، احمد شاه مسعود از ديدگاه ياران و همرزمانش، احمدشاه مسعود از ديدگاه جنرالان اتحاد شوري سابق، روزشمار وقايع دريک سال بعد از شهادت احمد شاه مسعود و دست نوشته هايي از شهيد احمد شاه مسعود. اين کتاب با قطع و صحافت زيبا و دلچسپ طبع و با تصويرهاي نادر و کميابي از قهرمان ملي کشور زينت يافته و همانطوری که از بخش های مختلف اين کتاب هويداست، حاوي مطالب ارزشمند، پژوهشي و خواندني به قلم نويسندگان مشهور کشوراست، که هريک گوشه های از زندگی چندين بعدی اين شهيد گرانقدر را به بحث گرفته است.