نام کتاب:
تویسنده:
ناشر:
ISBN :
تاریخ نشر در سایت:
نظرات و نقد در باره کتاب:

عوامل سیاسیی چند همسری در افغانستان و پیامد های آن
نصیر مهرین
انتشارت خوشه

1383 هجری خورشیدی
1

جناب نصیر مهرین، به باور من یگانه نویسنده افغانی در غربت اند، که همه ساله دو سه اثر پژوهشی به تشنه لبان فرهنگ افغانی لطف میدارند، با مطالب تازه و پرداخت نخستین، که رسالهء عوامل سیاسیی چند همسری نیز از مقام والای ادبی برخوردار است.

رسالهء «عوامل سیاسیی چند همسری» بررسی پیامد های این مساله را در نظام سلطنتی افغانستان از زمان احمد شاه ابدالی تا امارت امیر عبدالرحمان خان احتوا میکند و خوانده فرهیخته به وضاحت می یابد، که چند همسر داشتن امراء آن زمان چه نتایج ناگوار را به بار آورده بود.

در قسمتی از آن میخوانیم:
«بررسی عالمانه با انگیزهً دریافت عوامل سیاسیی چند همسری که در متون بسیاری از آن به عنوان تعدد زوجات نامبرده شده است، اگر الزام رهیافت خاستگاه اجتماعی نظام تاریخی را مطالبه می کند، ذهن مبرا از بی التفاتی به پیامد های ظالمانه آن، به سوی سرگذشت تاریخی زن نیز برجسته تر ره میبرد. اگر تشخیص انگیزه و عوامل سیاسیی آن، بررسی جامع ویژه گی های نظام قبیله ای افغانستان را در دستور کار قرار میدهد، بررسی زنده گی زن را که قربانی بی محابای قرار داد ها، سنت ها و روابط ظالمانهً اجتماعی شده است؛ با خود دارد.»

 

مساله مورد بررسی در رساله یاد شده، در زنده گی اجتماعی و سیاسیی کشور مان جایگاه مهم داشته است و کار جناب نصیر مهرین آغاز بهتر و جامعتر بوده و موجب تحریک پژوهگران افغانی درین رستا تواند شد.

چشم به راه کتاب های دیگر ازین نویسنده والا اندیش.منبع سایت دروازه کابل