نام کتاب:
تویسنده:
ناشر:
ISBN :
تاریخ نشر در سایت:
نظرات و نقد در باره کتاب:

بوطیفای خاک
آرش آذیش
کابل مطبعه بهیر

پنجشنبه ۲۰ میزان ۱۳۸۵
0

بوطیفای خاک نخستین مجموعه شعر شاعر گرامی آقای آرش آذیش است که آذین چاپ بسته است. این  مجموعه دارنده چهل و هفت شعر شاعر در ١١٤ صفحه لبريز از احساس و عاطفه ویار های شاعرانه است، که تحسن خواننده را از همان آغاز بر می انگیزاند.


شاعر گرامی مجموعه بوطیفای خاک را در زیباترین کلمات به خواهرش «سیما» اهدا می کند.

 

انتشار بوطیقای خاک نشاد داد که گستره شعر و زحمات شاعرانه افق های امید بخش تری را در چشم انداز شعر پارسی افغانستان میگذارد.

بجاست که از زحمات مسوولانهء چاپخانه «بهیر» به نیکویی یاد کرد و به کارهایی بهتر آن دلبست و چشمداشت.

به اجازه ی جناب آذیش، شماره های آینده ای «کابل ناتهـ» را با گنجانیدن شعر های این مجموعه آراسته خواهیم ساخت.

برای آقای آرش آذیش آرزوی مؤفقیت و سرفرازی ها می نماییم.

دوستان که خواسته باشند این مجموعه را به دست آرند، میتواند با جناب آذیش ازین نشانی تماس بگیرند:


ایمیل شاعر