نام کتاب:
تویسنده:
ناشر:
ISBN :
تاریخ نشر در سایت:
نظرات و نقد در باره کتاب:

نقدی برساختار نظام در افغانستان
مجیب الرحمان رحیمی
کانون مطالعات و پژوهشهای خراسان مطبعه جیحون، کابل 1387

شنبه ۲۸ جدي ۱۳۸۷
0

مجیب الرحمان رحیمی، پژوهشگر افغان مقیم بریتانیا صاحب این اثر است که پایان نامه ماستری (فوق لیسانس) خود را با برخی اضافات، از انگلیسی به فارسی برگردانده و درکابل چاپ کرده است.

این کتاب در 220 صفحه با یک مقدمه، چهار فصل و کتابنامه، به مباحث پیوسته و منسجم نظری مربوط به چگونگی و چیستی ساختار نظام سیاسی و تأثیر انتخاب نوعیت نظام بر تحکیم دمکراسی و مهار جنگ در کشورهای چند پارچه، با تأکید و نگاه ویژه به افغانستان می پردازد.

نویسنده، با رویکرد نظری و با تکیه برمنابع و آراء معتبر پژوهشی، کوشیده است استدلال روشنی از آنچه درفصول چهارگانه این اثر آکادمیک طرح شده، به خواننده ارائه کند.

پرسش اصلی دراین کتاب، گزاره نظام ریاستی است که به عنوان تنها گزینه نظام سیاسی در قانون اساسی 2004 طرح و تطبیق شده است.

با این وجود، نویسنده دیگر گزینه های نظام سیاسی، چون نظام فدرالی و پارلمانی که از سوی برخی از گروه های سیاسی در افغانستان مطرح می شود را نیز مطالعه و بررسی کرده است.

نویسنده، برای بررسی و کاوش یک نظام ریاستی قوی و مرکز مدار کردن پدیدۀ قدرت درا فغانستان، مطالعه اصلی خود را به چهار فصل عمده متمرکز کرده است.
درفصل اول، بنیادهای تئوریک درزمینه انتخاب قانون اساسی برای جوامع چند پارچه را مورد بررسی قرار داده، در فصل دوم با تکیه به ساختار اجتماعی و پیچیدگی های قومی درافغانستان، می کوشد به این سوال بپردازد که آیا افغانستان یک جامعه چند پاره است یا یک نظام اجتماعی پیوسته؟

در فصل سوم، به بیان نحوه گزینش و طرح و بسط ویژگیهای قانون اساسی افغانستان نگاه کرده و در فصل چهارم و پایانی، به نقد، ارزیابی و تحلیل روند انتخابات قانون اساسی جدید درلویه جرگه و بررسی چگونگی و چرایی تطبیق و تناسب آن برای کشوری مانند افغانستان می پردازد.

در نهایت، نویسنده با استناد به تجربه نظام ریاستی متمرکز فعلی که به دلیل عدم موفقیت عملی، نتوانسته است پاسخ معقولی به خواستهای اقوام و گروههای موجود درافغانستان بدهد، استقرار یک "نظام پارلمانی فراگیر وغیر متمرکز" را گزینه مناسبی برای جامعه ای مانند افغانستان می داند. که به باور نویسنده در پرتو آن، تحکیم دمکراسی ومهارجنگ میسر خواهد شد.

آنچه درمورد این اثر قابل طرح است ویژگیهای محتوایی وفنی آن است که این کتاب را از سایر موارد مشابه، متمایز می کند. این موارد را می توان به چند نکته خلاصه کرد

نخست آن که، روش تحقیق در این اثر، مستند و مبتنی بر روش آکادمیک ودانشگاهی است که به اثر، اعتبار علمی بخشیده است.

دوم آن که، موجز نویسی، پرداختن مستقیم به مباحث اصلی و پرهیز از شرح وبسط غیر ضروری آرا و نظریات استناد شده از دانشمندان در کتاب، خواندن و برداشت اثر را آسان کرده و از اطاله کلام جلو گیری شده است.

سومین ویژگی اثر را می توان نثر روان پزوهشی آن دانست. این اثر با آنکه از ساده نویسی ژورنالیستیک متمایز است اما در دام مغلق نویسیهای رایج درپژوهشهای علوم اجتماعی، نیافتاده است.

با این وجود، به نظر می رسد پدید آورنده ی این کتاب، در تألیف آرا و نظریات دانشمندان حوزه علوم اجتماعی وسیاسی، عمدتا به حیث یک راوی نظم دهنده عمل کرده تا یک محقق مولد و صاحب نظر واثر، به این معنی که خود، مفروضه خاصی را که برخاسته از ایده نظری واندیشه علمی او بوده باشد، در این کتاب ارائه نداده و در جهت تولید علمی ونظری آرا شخص خود، نشانه ویژه ونمایه خاصی را مطرح نکرده است.

با همه اینها، این اثر می تواند یک مرجع مفید و قابل مطالعه برای پژوهندگان مسایل افغانستان درحوزه مباحث نظری مربوط به مقوله ساختار نظام سیاسی باشد.