نام کتاب:
تویسنده:
ناشر:
ISBN :
تاریخ نشر در سایت:
نظرات و نقد در باره کتاب:

مسعود فراترازمرزها
بهرام
ایران
21212
چهارشنبه ۶ ثور ۱۳۸۵
3

ـ  حامدكرزی
ـ دكتور رهين
ـ دكتور عبدالله
ـ احمدولی مسعود
ـ استاد ربانی
ـ پيتر تامسن
ـ دكتور فريدون جنيدی
ـ برنارد
ـ كريستيون دو پانسيلی
ـ پهلوان
و...

آذين ديباچهء كتاب سروده يی از شاعر ،خبرنگار وفلم ساز حسين جعفريان است:

آبروی خاك
تو آخرين چريك زمين بودی
پيام خلاصهء خاك...

درين سخنرانی ها مسعود وجايگاه او در بستر مقاومت ونقش ملی وجهانی او از ديدگاه های
 مختلف دولتمردان وفرهيخنه گان نامدار به اشاره گرفته شده ،كه غنيمتی است گرانبها وارزشمند.
نكته ها وتحليل های آمده در كتاب به گنجينهء پر بهايی ميماند كه دست يافتن به آن با خوانش اين
 اثروبازنگری برايمان دست خواهد داد.
به اضافهء اين حرفها ميتوان گفت مسعود فراتر ازين گفته هاوديدگاهها بود.
او فراراهی را ميجست برای انسان در بن بست گير كرده، انسان دربستر خاكستر  جنگها خفته ونا اميد ازفردای
زنده گی. مسعود دريچهء اميدی را گشود برای فردای انسان هايی كه هيچ اميدی برای آيندهء بهتر نداشتند.