نام کتاب:
تویسنده:
ناشر:
ISBN :
تاریخ نشر در سایت:
نظرات و نقد در باره کتاب:

تجلی احقاق حق در ابراز وجود
پوهنمل بصير کامجو


چهارشنبه ۱۱ اسد ۱۳۸۵
0

تجلی احقاق حق در ابراز وجود کتاب تازه ايست که بقلم توانای پوهنمل بصير کامجو برشته تحرير درآمده است. اين کتاب با قطع و صحافت خوب در302 صفحه توسط بنگاه انتشارات و مطبعه ميوند به تيراژ يکهزار جلد درشهرکابل به چاپ رسيده است.

محتوی عمده اين کتاب شامل مطالب ذيل ميباشد :

 

فصل اول

انگاره های رفتاری ابراز وجود :

ـ جرأت آموزی ابراز وجود

ـ جنبه های رفتاری صلحجويانه ابراز وجود

ـ اهداف گونه های عملی ابراز وجود

ـ الگوی رفتاری برای شخصيت و ابراز وجود

ـ انگيزه حالت خشم و نحوه ابراز آن

 

قصل دوم

برخی از انديشه های اخلاق تطبيقی " بيداری دگر دوستی " در ابراز وجود :

ـ درمورد همسنگی زن و مرد

ـ جنبه های حق شناسی

ـ ضرب المثل های ملل در مورد زن

ـ راهيافتی زمينه های عملی وحدت ملی

 

فصل سوم

صدای عشق و حق خواهی درآيينه شعر :

ـ حق شناسی مادر

ـ نور ديگر دوستی

ـ پرواز آرزو

ـ هراس يک اجير القاعده ـ طالبی

ـ در غم همسر

ـ ابراز وجود

ـ نالهً قوت زا

ـ اراده

ـ ماهرخ

ـ عشق يک دهقان بچه

ـ دختر افغان

ـ درد مشترک

ـ آواز انسان نگری

ـ نامه محبت

ـ عشق در گرو قانون جبر زمانه

ـ  معرفت

ـ خوشهً از تاکها

ـ حس و احساس

ـ حسن اخلاقی

ـ احترام به عشق

ـ آدمشکان ساخت استکبار

ـ لذت گرايی يک ولگرد

ـ غم در غربت

ـ سرنوشت تلخ مگس

ـ پرخچه زخمی

 

درپيشگفتار اين اثر آنده است :

 

" سايه زد بوسه ، لب آفتاب دگر دوستی را

ما ز سردی زمان لرزه کنــــــــان منتظريم

 

حق نيت داشتن ، حق عمل کردن ، حق ديدن ، حق فکر کردن ، حق دادن ، حق زيستن ، حق خواستن ، حق گفتن ، حق گرفتن ، حق دادن ، يکی از پر بسامد ترين کلمه ها در ادبيات سياسی معاصر کشور ما و جهان بشريت بوده و از جمله مطابقت های وجودی مقولات حق خواستی و احساس اخلاقی ايست که بمدد علم و آگاهی انسان در استفاده از تجارب دست داشتهً افراد جنبش های مقاوم و آزادی خواه و استقلال طلب ، در همه جاه ها و همه وقت ، مورد صيحه گذاشتی تارطخ فرا گرفته است. و مطابق شرايط خاص هر جامعه  در پروسه جدال مبارزات حق خواهی ابراز وجود ، تبين حاصل کرده است.

ما دراينجا با ويژگيهايی پر ارزش اخلاص داشتی به انسان و خوشبختی اش ، در مقام دفاع از حقوق و آزادی های وی اثر هذا را تحت نام ( تجلی احقاق حق در ابراز وجود ) در رشته تحرير در آورده ايم.

و روح و راون ما را به اين محدود کرده ايم که از حقوق و ازادی انسان حمايت نماييم و تمام مساعی خويش را در روشن سازی ارزش و اهميت انسانی اين موجود متفکر بکار بريم. تا سياست پيشگان ، در تاريکی ضمير ووجدان يخ بسته در اطاعت از اميال و آرزوهای نفسانی و شهوانی خويش عمل سياسی ضد اخلاقی ننمايند و از اسلوب برای  خود زيسته امتناع ورزيد ، و برای پندار ها و ارمانهای سياسی کوتاه برد صنفی ، حزبی و قبيله يی خويش همت و اهميت بخرج ندهند، بلکه به مقام و ارزش انسان و انسانيت ارج بگذارند و شرافت درستکاری را جزء سجايای اخلاقی و انسانی عمل خود قرار بدهند ، و ازينطريق وحدت وجدان و شعور را به مدرنيره سازی و بهبودی حيات مادی و حرکت تکامل پسند اجتماعی در امر شادکامی جهان بشريت برگردانند.

بنابرين درک ما از حقوق و حق خواهی انسان در اين راستا دارای دو هدف سياسی و اخلاقی است :

1 ـ وظيفه توضيح قابليت انسان از جامعه ، طبيعت و نيرو های اجتماعی که بوسيله نيروی شعور تثبيت می گردد.

2 ـ وظيفه تحقق و مرزهای حق خواهی بوسيله عقل عملی و برسی حدود امکانات تجربی تاريخ که محمول صنفی از آموزش عينی جنبش ملی و ديموکراتيک در دستياری به احقاق حق می باشد.

بناء من اين کتاب را با چنان احکام تحليلی و تطبيقی به همه يی مادران و خواهران و ستمديدگان جنگ و فقر، و به تمام جوانان و نيروهای ترقی پسند اهدا ميکنم. به هر انديشمند و صاحب نظر، به هر پژوهشگر و محقق ايکه زندگی معرفتی و شناختی دگر دوستی داشته ، و به هر شخصيکه با اراده راستين و با ديد روشنگرايی غل و زنجير های تعصب را از هم گسيخته ، به آنعده نيروهائيکه با صدای بلند آزادی خواهی بطرف جامعه مدنی و جامعه انسانگرايی يعنی ديموکراسی و عدالت اجتماعی ( واقعی نه وارداتی ) روانه اند ... بلی کتابم را اهدا ميکنم.

دراين نوشته : تفسير و تغيير انديشه حق خواستی ما مبين ارمان مقدسی است در دعوت همگانی جهان بشريت و بويژه  رهبران امپرياليزم بين المللی به رهبری ايالات متحده امريکا ؛ و بصورت اخص به رهبران سياسی وارداتی کشور ما  و ارتجاع منطقه، به راه حق ، به راه حسن صداقت وجدانی و پذيرش سجيه راستی ، دوستی و برابری حقوق مادی و معنوی همه انسانهای روی زمين.

منظور ما فقط حاوی اصولی است در عرصه اصلاح ساختی آنعده از رويکردهای فکری و کنش های ضدانسانی ـ کجروی های خلقی  و گروه های دست اندر کاران سياسی قدرت که به گونه يی درجامهً عصبيت و اسلام گرايی و يا در جامه يی به اصطلاح ازادی و ديموکراسی دروغين آدم می کشند ـ ظالمانه و بيرحمانه در سراسر جهان و کشور ما گسترده شده است. ما با اين پايدار در باوزمندی به راه اخلاقی خود با حفظ انصاف داشتی ، دانش عقلی ، مستقل و صريح ، با اعتماد و با اطمينان ـ در خط مقدم دفاع از انسان و فضيلت او ايستاده ايم.

راه ما ، نيت ما و هدف ما ـ صرف راه يافتی اسلوب های عينی احقاق حق در ابراز وجود نيروهای تحت ستم در مبارزه عليه هرنوع حاکميت قلابی و مطلق العنان ستم گستر می باشد.

و سعی می نماييم تا درحد استطاعت ما در نهايت در رهيابی ايجاد پايه های مادی و معنوی يک نظام متعادل اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی ائيکه همهً انسانها برادر وار با عشق و استقلال نفس ، حريت و نوعپروری و گذشت زندگی نمايند به پيش می رويم.

من از سالها بدينسو به اين انديشه بودم که چطور ميتوان اصالت انسان را قسميکه تا کنون از طرف اساتيذ و علمای دگر دوست وپژوهشگران شناخته شده ؛ زيادتر ، عميقتر، دقيقتر و درست تر فهميد و درک کرد. و با صداقت نيت و ديد روشن در امواج انسانگرايی و انسان شناسی فرروفت و راه ارزش شناختی دُر های گرانبهای آنرا دريافت.

ما و هزاران رهرو در پی حقيقتی می گرديم و در بارهً دريافت واقعيتی بحث ميکنيم که آن خود ما هستيم. مائيم که سالهای سال با نداشت کرامت نفس و با انديشه های خود بينی و تخيلی خويش ، تيشه در درخت هستی خود زده ايم و اين مائيم که در تاريکی دانش اصليت خويش را خوب نشناخته ايم و آنرا هميشه براصل اسلوب اطاعت اعبدی از خود دور ساخته ايم. خويش را در عالم ممکنات قربانی آن اصلی ساخته ايم که زاده ذهن خود مان بوده است.

****

ما بدين عقيده هستيم که هر نوع توازن حق و حق خواهی در اراده راستين و اعتماد به نفس و درحق بينی و حق خواستی وحق داشتی متعادل اعضای جامعه است. و داشت سجايای اخلاقی از قبيل صفای نفس ، انصاف ، پاکدلی ، قوت قلب ، مهابت و شجاعت و شرافت در تحقق اهداف حقوق انسان مثمر بوده و يکی از وظايف تطبيقی رسيدن به اهداف حقوقی تلقی ميشود.

***

بتاسی ازنياز ويژهً درک احقاق حق در ابراز وجود انسان های تحت ستم ؛ انديشه ها و ديدگاهها وبرداشت های عينی و تحليلی خويش را که برحق ادامه دهندهً شيوه های ديگر انديشهً ( بيداری دگر دوستی ) ما بحساب می آيد ـ دراين اثر نه بر پايه منطق نظری بلکه براصل عقل عملی و حس اخلاقی و ندای وجدان بناء نهاده ايم و ديانت و سنجه های اخلاقی ما صرف تقويه کرامت نفی و پيشرفت سجايای انسانی در امر حق شناسی خود و ديگران بمنظور همگونی و همآيشی وحدت ارگانيک عمل و اراده جهان بشريت و مردم ما می باشد.

سايت آريايی  ، درحاليکه خوانش اين اثر را به خوانندگان خويش سفارش ميکند ، چاپ اي اثر پژوهشی را به جناب کامجو تبريک گفته برای ايشان موفقيت های بيشتری را آرزومندست.