از چندین سال به این سو از خیش خوری ها و بالا شمردن ضوابط بر روابط در ادارات حکومتی افغانستان در هر کنج و کنار این کشور رنج دیده سخن زده میشود. این سخن ها در حد احتمالات و خیال ها باقی نه مانده بلکه اکثراً به واقیعت های عینی استوار میباشد.