کمیتهٔ بررسی اسناد داوطلبی برای خصوصی سازی نوی کابل بانک نتیجهٔ ارزیابی تخنیکی را اعلام نموده به گشایش آفر های قیمت اقدام ورزید