مقام های محلی ولایت نیمروز در غرب افغانستان می گویند که هفتاد تن از زندانیان محبس مرکزی این ولایت براساس فرمان رییس جمهوری کرزی از بند رها شده اند.